Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent w Pierwszy Dziale Spraw Wierzycielskich

Izba Administracji Skarbowej
ul. Dolna Wilda 80A
61-501 Poznań


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, innych ulg przewidzianych prawem, postępowań wierzycielskich oraz wydawanie zaświadczeń de minimis.
 • Przygotowywanie projektów decyzji i pism, w celu wydania prawidłowego rozstrzygnięcia odwołania, zażalenia od orzeczenia pierwszoinstancyjnego.
 • Sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań, a także opracowywanie analiz merytorycznych i prawnych stanowiących dopełnienie opracowania analitycznego sporządzonego na podstawie danych statystycznych.
 • Przeprowadzanie okresowej analizy akt udostępnionych spraw, w których naczelnicy urzędów skarbowych udzielili ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i kosztów egzekucyjnych w celu weryfikacji prawidłowości podjętego rozstrzygnięcia.
 • Opracowywanie uwag, wniosków i opinii do projektów aktów prawnych oraz zgłaszania konieczności zmian w obowiązujących przepisach.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz skarg do naczelnego Sądu Administracyjnego mających na celu ustosunkowanie się do zarzutów skarżącego.
 • Przygotowywanie projektów pisemnych odpowiedzi i zaleceń oraz ustne udzielanie odpowiedzi na wątpliwości interpretacyjne urzędów skarbowych w celu zagwarantowania właściwego zastosowania obowiązujących przepisów prawa.
 • Uczestnictwo w kontrolach prowadzonych przez komórki nadzoru w celu weryfikacji prawidłowości orzeczeń wydanych przez podległe organy.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu;
- praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym,
- praca jednozmianowa w porze dziennej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne:
- nowoczesny budynek wielokondygnacyjny klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta, miejsce parkingowe,
- obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku. W gmachu korytarze są pozbawione progów, umożliwiają swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich.
- narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, skaner, kserokopiarka, telefon.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3515,67 zł brutto (wg mnożnika 1,834 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).
Postępowanie może składać się z następujących etapów:
- weryfikacja formalna, w tym analiza ofert,
- sprawdzian wiedzy merytorycznej i/lub sprawdzian praktyczny badający umiejętności kandydatów
- rozmowa kwalifikacyjna.

Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.
Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.
CV i list motywacyjny muszą zawierać oryginalny podpis kandydata.
W przypadku dokumentów w języku obcym konieczność przedłożenia tłumaczenia tych dokumentów na język polski.
Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.
CV powinno zawierać następujące informacje: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (miejscowość), dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku pracy,
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej w-poznaniu/ogłoszenia/nabory/wzory-oświadczeń
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w ofercie.
Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIP IAS Poznań.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 0-61 85-86-004.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • praktyczna znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego oraz prawa podatkowego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów prawa regulujących orzekanie w sprawach z zakresu komórki,
 • kreatywność,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-29
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
ul. Dolna Wilda 80 A
61 - 501 Poznań z dopiskiem: Oferta pracy IEW1

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
23/01/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry