Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent do spraw postępowań administracyjnych Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi
ul. Łagiewnicka 54/56
91-463 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z naruszeniami ujawnionymi podczas kontroli przez funkcjonariuszy Policji w celu wydania rozstrzygnięcia.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w wyniku wydania decyzji kasatoryjnej przez organ II instancji oraz postępowania wynikające z prawomocnych wyroków sądów i z trybów nadzwyczajnych przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego w celu wydania rozstrzygnięcia.
 • Przygotowywanie i sporządzanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych oraz prowadzi ich ewidencję w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowań.
 • Przygotowywanie i sporządzanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań w sprawach o wykroczenia w celu skierowania wniosku o ukaranie do właściwego sądu.
 • Prowadzenie spraw z zakresu skarg i wniosków wnoszonych na podstawie Działu VIII kodeksu postępowań administracyjnych w celu zapewnienia obsługi spraw.


Warunki pracy

Budynek dziesięciokondygnacyjny z windą, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb niepełnosprawnych, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
-Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji zostanie zamieszczona w terminie do 10 dni od daty upłynięcia terminu składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego na stronie: http://www.witd.bip.lodz.pl.
- Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
- oferta pracy i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
- Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http:// www.witd.lodz.pl.
- Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
- Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
- Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 42 639 80 68/69 w. 109

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o transporcie drogowym
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy Kodeks postępowań w sprawach o wykroczenia
 • znajomość ustawy Kodeks wykroczeń
 • znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • skrupulatność
 • dobra organizacja pracy
 • kreatywność
 • asertywno ść
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra znajomość obsługi komputera i obsługi programów biurowych MS Word i Exel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • posiadanie prawa jazdy katogorii B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • W OFERCIE PRACY PROSIMY NIE ZAMIESZCZAĆ KSEROKOPII ORZECZENIA

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-12
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  28/10/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry