Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
90-117 Łódź, ul. Narutowicza 7/9

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie rejestrów wynikających z ustawy - Prawo budowlane,
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS i GUNB
 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane:
 • 1) Przenoszenie na rzecz innego podmiotu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych - art. 40 ust. 2 ustawy –Prawo budowlane. 2) Przyjmowanie od inwestorów zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie z projektem lub zgłoszenia przebudowy budynku mieszkalnego- art. 41 ust. 4. 3) przyjmowanie zawiadomień od inwestora o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, wybudowanego na podstawie pozwolenia na budowę - art. 54 ust. 1, 4) wzywanie inwestora do uzupełnienia braków lub nieścisłości w dokumentach załączonych do zawiadomienia o zakończeniu budowy - art. 57 ust. 4, 5) przyjmowanie zawiadomień o przeprowadzeniu kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego – art. 62 ust. 1 pkt 3, 6) Powiadomienie o katastrofie budowlanej Wojewódzkiego i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - art. 76 ust. 1. 7) Bezzwłoczne przesyłanie organom administracji architektoniczno-budowlanej kopii decyzji i postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego - art. 84 ust. 2 pkt 1. 8) Prowadzenie ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń organu administracji –architektoniczno –budowlanego, tj.: ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem oraz kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego - art. 84 ust. 2 pkt 2. 9) Prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych - art. 84 ust. 2 pkt 3. 10) Prowadzenie ewidencji zawiadomień o kontrolach budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2- art. 84 ust. 2 pkt 4. 11) nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia z Prawa budowlanego – art. 93 w związku z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 174, poz. 1423),
 • Wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych:
 • 1) Przyjmowanie od właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, oceny stanu wyrób budowlanych zawierających azbest -§ 4 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 5 sierpnia 2010 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 162, poz. 1089). 2) Przyjmowanie od wykonawcy zgłoszenia prac, polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac -§ 6 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 5 sierpnia 2010 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 162, poz. 1089).
 • Przekazywanie organom podatkowym informacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (Dz. U. z 2017r., poz. 68)
 • Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie realizowanych zadań.


Warunki pracy

- umowa na zastępstwo
- wynagrodzenie brutto 3000,- zł
- praca w siedzibie inspektoratu,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- praca poza siedzibą inspektoratu polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie oraz kontroli budów i obiektów budowlanych (praca na wysokości),
- częsty kontakt z petentami inspektoratu,
- prowadzenie pojazdu służbowego

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Office)
 • prawo jazdy kategorii B
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • odporność na stres
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-25
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/10/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry