Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/03/2019.

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
al. Kościuszki 83
90-436 Łódź
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja i koordynowanie na poziomie regionalnym międzynarodowej wymiany informacji, w szczególności w zakresie VAT, poprzez przestrzeganie terminów przesyłania odpowiedzi na wnioski obcych administracji oraz wniosków o udzielnie informacji kierowanych przez obcą administrację oraz weryfikację jakości i merytorycznej poprawności przedmiotowych odpowiedzi oraz zapytań,
 • analiza i monitoring danych zawartych w dostępnych systemach, aplikacjach, rejestrach, wnioskach służących wymianie informacji w zakresie współpracy międzynarodowej, a także innych aplikacjach i systemach dostępnych na poziomie Izby Administracji Skarbowej oraz opracowywanie wniosków z tych analiz,
 • prowadzenie niezbędnych rejestrów, sporządzanie statystyk oraz innych czynności związanych z działalnością wydziału,
 • identyfikowanie negatywnych zjawisk z zakresu współpracy międzynarodowej, a w konsekwencji formułowanie wniosków z propozycją działań w urzędach skarbowych oraz urzędzie celno-skarbowym województwa łódzkiego, mających na celu dążenie do ograniczenia i eliminacji stwierdzonych nieprawidłowości,
 • przygotowywanie sprawozdań i zestawień z informacji pochodzących z urzędów skarbowych w zakresie współpracy międzynarodowej.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• praca w siedzibie Izby Administracji Skarbowej na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
• praca przeważnie siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała,
• narzędzia pracy – sprzęt biurowy, komputer,
• praca pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:

• stanowisko pracy zlokalizowane w budynku czteropiętrowym,
• stanowisko oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
• budynek wyposażony w windę,
• na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
WYMAGANE OŚWIADCZENIA, ŻYCIORYS (CV) I LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA.
Oferty należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej.
Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące metody i techniki selekcji:
I etap: weryfikacja formalna ofert,
II etap: analiza merytoryczna ofert pracy,
III etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie.
Wynagrodzenie zasadnicze brutto zostało określone dla oferowanego stanowiska w kwocie 3.016,88 zł.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatek/ kandydatów po zakończonym naborze:
Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje maksymalnie 5 najlepszych kandydatek/kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-133.

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących w naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.lodzkie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów podatkowych i ordynacji podatkowej, szczególnie w zakresie kontroli podatkowej, czynności sprawdzających, wymiany informacji podatkowych z innymi państwami oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 • biegła obsługa komputera,
 • komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji,
 • cierpliwość, dokładność, uprzejmość,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • podstawowa wiedza w zakresie obsługi systemów informatycznych MF i IS obsługiwanych na stanowisku,
 • przeszkolenie w zakresie procedur kontroli podatkowej, aplikacji i systemów funkcjonujących w urzędach skarbowych w szczególności : Polskiej Aplikacji VIES, VAT-Refund,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia - Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r.,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-16
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/07/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry