Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 09/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent w Pierwszym Dziale Kontroli Celno-Skarbowej i Postępowania Podatkowego w Świętokrzyskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Kielcach

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpraca w zakresie wskazanym przez osobę posiadającą stanowisko samodzielne lub specjalistyczne, w czynnościach kontrolnych w podmiotach podlegających kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 54 ustawy o KAS oraz w prowadzeniu postępowań podatkowych w I instancji - mająca na celu ochronę interesów i praw majątkowych skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz zapewnienia skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa i państwowych funduszy celowych
 • Przedstawianie osobie posiadającej stanowisko samodzielne lub specjalistyczne propozycji ustaleń i rozliczeń dokonywanych w toku kontroli celem ustalenia końcowego stanu faktycznego i prawnego
 • Współpraca w sporządzaniu projektów protokołów, adnotacji, pism, postanowień, wyników kontroli i decyzji w celu udokumentowania czynności kontrolnych oraz załatwienia sprawy
 • Uczestnictwo w sporządzaniu projektów stanowisk do odwołań, zażaleń lub skarg celem przekazania ich do organów II instancji lub sądu
 • Uczestnictwo w sporządzaniu projektów not sygnalizacyjnych, zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz innych wystąpień w celu zawiadomienia właściwego podmiotu o dostrzeżonych nieprawidłowościach
 • Współpraca w dokonywaniu wstępnej analizy materiałów otrzymanych przed wszczęciem kontroli celno-skarbowej celem właściwego przygotowania kontroli i poprowadzenia postępowania podatkowego
 • Sporządzanie i przedkładanie do aprobaty osobie posiadającej stanowisko samodzielne lub specjalistyczne kart informacyjnych (według obowiązujących zarządzeń, instrukcji i poleceń wewnętrznych), ewidencjonowanie w systemach informatycznych celem właściwego ewidencjonowania przebiegu postepowań oraz działalności analitycznej, prognostycznej i sprawozdawczej
 • Wykonywanie czynności administracyjno-biurowych związanych z prowadzonymi sprawami- zgodnie z obowiązującym w Urzędzie obiegiem dokumentów oraz przygotowywanie akt kontroli celno-skarbowej, postępowań podatkowych oraz przekazywanie akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego


Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją. Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarki, kserokopiarki.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Oferty mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w siedzibie Izby, za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze – o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej, firmie kurierskiej lub data złożenia w kancelarii Izby (Kancelaria Izby Administracji Skarbowej w Kielcach czynna jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30). Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną.

1. W LIŚCIE MOTYWACYJNYM NALEŻY PODAĆ NUMER OGŁOSZENIA, NAZWĘ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ ORAZ STANOWISKO PRACY, NA KTÓRE SKŁADANA JEST OFERTA.
2. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Kielcach www.swietokrzyskie.kas.gov.pl w zakładce: Izba Administracji Skarbowej w Kielcach / Ogłoszenia / Nabór / Wzory oświadczeń (http://www.swietokrzyskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-kielcach/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen).
3. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym czytelnym podpisem.
4. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach – opis koperty powinien zawierać imię
i nazwisko kandydata, numer ogłoszenia, nazwę urzędu i komórki organizacyjnej oraz stanowisko pracy na które składana jest oferta.
5. Odrzuceniu podlegają oferty:
• złożone po terminie,
• niekompletne,
• niespełniające wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu,
• bez niezbędnych czytelnych podpisów kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy na CV, liście motywacyjnym oraz wymaganych oświadczeniach,
• bez prawidłowego wskazania, którego naboru dotyczą.
6. W procesie naboru zostaną zastosowane następujące metody: weryfikacja formalna i analiza ofert, sprawdzenie wiedzy merytorycznej i umiejętności kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna.
7. Osoby biorące udział w naborach ogłaszanych przez Izbę Administracji Skarbowej w Kielcach i zakwalifikowane do II etapu postępowania selekcyjnego, będą indywidualnie zawiadamiane o miejscu i terminie przeprowadzenia kolejnego etapu poprzez kontakt określony w ofercie.
8. Oferty, o których mowa w pkt 5 oraz oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia, są niszczone po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego w naborze kandydata.
9. W przypadku przedstawienia przez kandydata wymaganych dokumentów w języku obcym, należy załączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
10. Przedział kwotowy wynagrodzenia zasadniczego brutto: 3086,27 – 3461,99zł.
11. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /041/ 36-42-732; e-mail: ias.kielce@mf.gov.pl.
12. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość procedury kontrolnej - Ordynacji podatkowej, ustawy o KAS, prawa podatkowego- ustawy o VAT, ustaw o podatkach dochodowych, zasad rachunkowości
 • Komunikatywność
 • Obsługa komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Kreatywność
 • Odporność na stres
 • Dyspozycyjność
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługiwania specjalistycznych programów komputerowych i aplikacji wykorzystywanych do pracy w Izbie Administracji Skarbowej/Urzędach w zależności od zakresu zadań realizowanych przez daną komórkę


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie, o którym mowa w art. 144 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 768 ze zm.) w sprawie pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami – dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Kompletne dokumenty opatrzone czytelnym podpisem należy składać w zamkniętych kopertach. Opis koperty powinien zawierać imię i nazwisko kandydata, numer ogłoszenia, nazwę urzędu i komórki organizacyjnej oraz stanowisko pracy na które składana jest oferta
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-23
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
17/10/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry