Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 29/07/2021.

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent do spraw wierzycielskich w Trzecim Dziale Spraw Wierzycielskich (IEW3)

40-022 Katowice ul. Damrota 25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi postępowania w I i II Instancji dotyczące spraw wierzycielskich w celu prawidłowego zabezpieczenia wymagalności, realizacji i wymiaru należności budżetu państwa oraz załatwiania wniosków stron lub zweryfikowania prawidłowości dokonanych rozstrzygnięć w pierwszej instancji na wniosek stron,
 • sprawuje nadzór nad prawidłowością postępowań prowadzonych przez urzędy w celu zapewnienia jednolitego orzecznictwa w zakresie wymiaru należności budżetu państwa,
 • sporządza projekty odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz reprezentowanie organu przed sądem w celu zabezpieczenia interesów jednostki organizacyjnej,
 • prowadzi postępowania w I i II instancji w trybach nadzwyczajnych dotyczących spraw wierzycielskich w celu zweryfikowania prawidłowości dokonanych rozstrzygnięć w sprawach wierzycielskich,
 • prowadzi postępowania w zakresie rozpatrywania sporów kompetencyjnych w sprawach wierzycielskich w celu prawidłowego ustalenia właściwości rzeczowej i miejscowej organów administracji publicznej,
 • prowadzi postępowania w sprawach dotyczących Rejestrów Należności Publicznoprawnych celem ujawnienia należności publicznoprawnych dłużnika,
 • prowadzi postępowania w sprawach wierzycielskich w zakresie rozpatrywania zażaleń na przewlekłe prowadzenie postępowań oraz ponagleń na niezałatwienie sprawy w terminie w celu zweryfikowania sposobu i szybkości prowadzenia postępowań.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • zagrożenie korupcją

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • W przypadku aplikacji składanych w formie papierowej, oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty, własnoręcznie podpisane oświadczenia (dotyczy aplikacji w formie papierowej)

 • Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi wynikać jednoznacznie z przedstawionych dokumentów

 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzoneprzez tłumacza przysięgłego

 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, którychwymagamy lub zalecamy

 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca

 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów

 • Lista kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne wraz z informacją o terminie, miejscu i godzinie prowadzonego naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Izby(https://www.slaskie.kas.gov.pl/izba administracji-skarbowej-w-katowicach/ogloszenia/nabor/oferty-pracy) oraz wywieszona w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Izby (tablica informacyjno-ogłoszeniowa)

 • Członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w Krajowej Administracji Skarbowej nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalnościWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.)
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-06-16
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice
  nabór – referent IEW3 – IAS Katowice IP


  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/06/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry