Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 10/12/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent do spraw postępowań administracyjnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w czynnościach kontrolnych terenowych i sporządzanie protokołów, notatek służbowych
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień administracyjnych i pism w sprawach należących do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • opracowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych i budowli
 • wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy Prawo budowlane, zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego


Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie Inspektoratu
- prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z kompetencjami organu nadzoru budowlanego
- reprezentacja urzędu
- narzędzia i materiały pracy: zestaw komputerowy z oprogramowaniem
- obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę
- większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej
- bariery architektoniczne: brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda i schodołaz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatkami/kandydatami, tzn. z osobami spełniającymi wymagania formalne oraz których aplikacja wpłynie do PINB w terminie.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Oferty otrzymane w formie elektronicznej, po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Oferty osób niezatrudnionych podlegają zniszczeniu po upływie trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.
W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydatki/kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie na kierunku administracja lub prawo

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w prowadzeniu postępowań administracyjnych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wraz z aktami wykonawczymi
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS OFFICE)
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • komunikatywność
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-19
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/07/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry