Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 15/11/2018.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Na Stoku 50,
80-874 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi rejestr i ewidencję pism wpływających i wychodzących z urzędu oraz rejestr upoważnień i pełnomocnictw w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie.
 • Przyjmuje i przedkłada korespondencję Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie.
 • Prowadzi terminarz spotkań, narad, przygotowuje spotkania z interesantami, w celu wsparcia bieżącej pracy Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • Prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania oraz ewidencję środków trwałych i pozostałych środków w celu wsparcia bieżącej pracy Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • Przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom urzędu w celu wsparcia bieżącej pracy Pomorskiego Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.
 • Dokonuje archiwizacji akt wg poleceń przełożonego w celu zapewnienia zgodnego z wymogami prawnymi przechowywania akt.
 • Prowadzi ewidencję wyposażenia stanowisk pracy w celu monitorowania potrzeb pracowników.
 • Pomaga przy organizowaniu i przeprowadzaniu przetargów w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.


Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu. Praca przy obsłudze komputera oraz urządzeń biurowych. Kontakt z klientami zewnętrznymi. Toalety nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych, brak wind


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne, nie podpisane nie będą rozpatrywane. Kandydaci/Kandydatki nie zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie około 2.100 zł brutto + dodatek stażowy (maksymalnie 20%).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie ogólne lub na dowolnym kierunku

doświadczenie zawodowe/staż pracy

6 miesięcy doświadczenia zawodowego
Prowadzenie sekretariatu i/lub kancelarii

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność obsługi systemu zarządzania obiegiem informacji i dokumentacji El-dok system
 • Prawo jazdy kat. B i umiejętność kierowania pojazdami
 • Obsługa urządzeń biurowych
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie archiwizowania akt, prowadzenia archiwum
 • Język angielski na poziomie komunikatywnym


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Dokumenty należy złożyć do: 2017-12-01
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Prezentacja firmy

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
01/12/2017
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry