Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie

32-500 Chrzanów ul. Grunwaldzka 5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa kancelaryjna Inspektoratu, a w szczególności: - przyjmowanie korespondencji oraz prowadzenia jej ewidencji w celu zapewnienia sprawnego obiegu dokumentów w Inspektoracie, - przekazywanie pism do dekretacji Powiatowego Inspektora oraz rozdzielania jej zgodnie z dekretacją w celu rzetelnego i terminowego załatwienia spraw, - wysyłanie korespondencji i przesyłek wychodzących z Inspektoratu, - obsługa poczty elektronicznej, - udzielanie interesantom ogólnych informacji, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych pracowników inspektoratu, - obsługa sekretarsko-biurowa Powiatowego Inspektoratu, a w tym prowadzenia terminarza przyjęć interesantów przez Powiatowego Inspektora w sprawach skarg i wniosków oraz organizowanie przyjęć osób zgłaszających się w sprawach skarg.
 • Prowadzenie rejestrów kancelaryjnych, a w szczególności: - rejestru zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, - rejestru zawiadomień o zakończeniu budowy, - rejestru wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, - ewidencji przeprowadzonych kontroli
 • Sporządzanie zaświadczeń o niewniesieniu sprzeciwu oraz pism związanych z funkcjonowaniem Inspektoratu.
 • Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości Inspektoratu w celu przedłożenia do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie lub Głównego Urzędu Statystycznego.


Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu polegająca na obsłudze kancelaryjnej Inspektoratu, w tym praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, prowadzenie rejestrów kancelaryjnych, sporządzanie zaświadczeń i pism, prowadzeniu ewidencji i sprawozdawczości Inspektoratu oraz udzielanie interesantom ogólnych informacji.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. Wymagane dokumenty: list motywacyjny, cv i oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, uchybienie temu obowiązkowi oraz brak wymaganych dokumentów i oświadczeń będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych. Oferty nie spełniające wymogów formalnych i przysłane po terminie (decyduje data wpływu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie), nie będą rozpatrywane. W ciągu dwóch tygodni od upływu terminu składania dokumentów kandydaci spełniający kryteria naboru oraz zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną telefonicznie, e-mailem lub listownie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby nie spełniające kryteriów naboru lub nie zakwalifikowane do dalszego etapu naboru nie będą w żaden sposób informowane o odrzuceniu ich kandydatury. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zbadany zadeklarowany stan wiedzy i umiejętności kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne. Nadesłane aplikacje kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do pracy na stanowisku inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie nie będą zwracane kandydatom i zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel.: 32 753 87 05.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji rządowej.
 • Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odporność na stres i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, rzetelność oraz terminowość.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-09-29
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie
  ul. Grunwaldzka 5
  32-500 Chrzanów

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  13/09/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi