Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 28/09/2021.

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent do spraw kontroli celno-skarbowej i postępowania podatkowego w VI Dziale Kontroli Celno-Skarbowej i Postępowania Podatkowego (CKK-6) w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Toruniu

85-950 Bydgoszcz ul. Dr. E. Warmińskiego 18

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi kontrole celno-skarbowe w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
 • Prowadzi postępowania podatkowe w pierwszej instancji w sprawach objętych kontrolą celno-skarbową, w tym ustala i określa podatki, opłaty i niepodatkowe należności budżetowe oraz inne należności na podstawie odrębnych przepisów
 • Prowadzi postępowania w zakresie dokonywania zabezpieczenia na majątku kontrolowanego
 • Bada ceny transakcyjne stosowane pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • Prowadzi kontrole celno-skarbowe źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
 • Prowadzi kontrole celne stosowania procedury specjalnej oraz ułatwień, o których mowa w art. 166, art. 179, art. 188 i art. 185 unijnego kodeksu celnego
 • Prowadzi kontrole wypełniania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Ujawnia i kontroluje niezgłoszoną do opodatkowania działalność gospodarczą w celu zabezpieczenia wpływów do budżetu państwa z niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej


Warunki pracy

Pracownikom oferujemy: • stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy
  o pracę

 • rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie

 • wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 3454,33 zł brutto przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,700

 • dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka")

 • nagrody jubileuszowe

 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

 • ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczęcia pracy między 7:00 a 8:00

 • otwartą i przyjazną atmosferę w pracy

 • pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach

 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie

 • możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

 • możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie

 • budynek urzędu przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchowąInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.


Dokumenty zawarte w ofercie pracy składane w formie papierowej, tj. list motywacyjny, CV oraz oświadczenia, muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, a dodatkowo list motywacyjny i oświadczenia także datą.


ZACHĘCAMY DO APLIKOWANIA PRZEZ FORMULARZ ELEKTRONICZNY (przycisk – APLIKUJ ELEKTRONICZNIE).


Dokumenty zawarte w ofercie pracy składane w formie elektronicznej, tj. list motywacyjny, CV oraz oświadczenia, muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, a dodatkowo list motywacyjny i oświadczenia także datą. Dokumenty te muszą być zeskanowane po ich uprzednim podpisaniu.


Dokumenty przedkładane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.


Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.


Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór → Wzory Oświadczeń).Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa podatkowego oraz prawa celnego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad rachunkowości
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Prawo jazdy kat. B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów wynikających z art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-08-02
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
  ul. Dr. K. Marcinkowskiego 7
  85-056 Bydgoszcz
  z dopiskiem „ oferta pracy UCS – CKK-6”

  Decyduje data: zgłoszenia elektronicznego lub stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu w przypadku zgłoszenia w formie papierowej

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  31/07/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry