Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent do spraw administrowania kartoteką ogólną żołnierzy rezerwy Sekcji Administrowania Rezerwami w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

UL. SZUBIŃSKA 1, 85-915 BYDGOSZCZ

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie i utrzymywanie w stałej aktualności dokumentów ewidencyjnych żołnierzy rezerwy oraz komputerowej bazy (IZE) z godnie z przepisami;
 • dokładne, terminowe i zgodne z KPA załatwianie korespondencji dotyczącej przydzielonych plików kartoteki;
 • przygotowywanie zaświadczeń dla żołnierzy rezerwy o przebiegu służby wojskowej oraz duplikatów książeczek wojskowych;
 • skreślanie z ewidencji żołnierzy rezerwy po osiągnięciu górnej granicy wieku i przygotowanie dokumentów ewidencyjnych do przekazania do archiwum;
 • opracowywanie danych do bilansu zasobów podoficerów i szeregowych rezerwy wg. specjalności wojskowych;
 • obsługa specjalistycznego oprogramowania dot. administrowania rezerwami osobowymi (np. SI SPIRALA ZINT) i obiegu korespodencji;
 • przygotowywanie danych statystycznych do opracowania meldunków, prognoz, sprawozdań i planów gromadzenia wyszkolonych rezerw osobowych.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• możliwość wystąpienia pracy w terenie;
• częsta obsługa klientów zewnętrznych;
• praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
• większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• stanowisko pracy usytuowane na parterze/piętrze budynku WKU;
• budynek nie jest przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności uniemożliwiającym swobodne przemieszczanie się (bariery architektoniczne w postaci schodów, brak windy, brak podjazdów do budynków), brak pomieszczeń sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
• narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, faks;
• przestronne i dobrze oświetlone.


INNE
Na ww. stanowisko może być nadany (przez wojskowego komendanta uzupełnień) pracowniczy przydział mobilizacyjny, gdyż jest ono określone w etacie pracodawcy wojskowego na czas wojny lub na inne stanowisko określone w tym etacie na czas wojny, na którym wymagane są kwalifikacje i umiejętności takie same lub podobne oraz przyjęcie obowiązków jakie przepisy prawa przewidują w związku z tymi przydziałami.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
WYNAGRODZENIE ZASADNICZE NA STANOWISKU REFERENTA WYNOSI: 3183,02 zł brutto + wysługa lat (określony na podstawie przepisów ustawy o służbie cywilnej).

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).

Wszystkie wymagane dokumenty (tj. CV i list motywacyjny ) i oświadczenia należy podpisać własnoręcznie. Wymagane oświadczenia nie mają określonego wzoru, ale są samodzielnie redagowane przez osobę składającą aplikację.

Komisja skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na ww. stanowisku i poinformuje o terminie I etapu naboru tj. przeprowadzeniu testu/sprawdzianu wiedzy z zakresu wyszczególnionych aktów prawnych. Kandydaci, którzy uzyskają najlepsze wyniki z testu zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
Dodatkowe informacje pod nr tel.: 261-413-556.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz aktów wykonawczych;
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows;
 • umiejętność obsługi pakietu Office (Microsoft Word, Microsoft Excel) w stopniu dobrym;
 • poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność organizowania sobie pracy;
 • komunikatywność, asertywność, odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi SI SPIRALA ZINT, SI ARCUS;
 • umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • kreatywność;


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-15
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BYDGOSZCZY
  UL. SZUBIŃSKA 1
  85-915 BYDGOSZCZ

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  04/08/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry