Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 06/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent Wydział Rekrutacji

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku
ul. Lipowa 35
15-428 Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja przedsięwzięć promocyjnych dotyczących ochotniczych form czynnej służby wojskowej organizowanych na terenie administrowanym przez WKU w Białymstoku
 • Udział w pracach podczas kwalifikacji wojskowej jako upoważniony przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Białymstoku
 • Prowadzenie rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej
 • Prowadzenie oraz bieżąca aktualizacja ewidencji osób przeniesionych do rezerwy
 • Wydawanie wojskowych dokumentów osobistych


Warunki pracy

praca administracyjno - biurowa
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
obsługa urządzeń biurowych
budynek 2-piętrowy
budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz windy
pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
brak oznaczeń dla niewidomych
brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym
naturalne i sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W procedurze kwalifikacyjnej wezmą udział oferty, które spełnią łącznie następujące warunki:
1) złożone w terminie,
2) dokumentacja jest kompletna (zawiera wszystkie wymagane w ogłoszeniu o naborze dokumenty i oświadczenia),
3) CV i list motywacyjny są uwiarygodnione własnoręcznym czytelnym podpisem,
4) złożone oświadczenia są uwiarygodnione własnoręcznym czytelnym podpisem i opatrzone datą,
5) udokumentowano spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych określonych w ogłoszeniu o naborze dotyczących poziomu i kierunku wykształcenia, kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego.
Wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,4532 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej + dodatek za staż pracy maks. 20%.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu II etapu naboru. Brak powiadomienia jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydatki/ta do dalszych etapów. Odrzucone oferty zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 398 274, 887 704 310


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość obsługi komputera, w tym znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do klauzuli „POUFNE”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole oraz na samodzielnym stanowisku
 • komunikatywność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa osobowego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-29
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  04/11/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry