Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent prawny Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach

ul. Dworcowa 7, 44-240 Żory

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompleksowa obsługa Inspektoratu (przyjmowanie interesantów, rejetrowanie i archiwizowanie poczty, nadzór nad korespondencją przychodzącą i wychodzącą, obsługa poczty ePUAP, dbanie o zaopatrzenie Inspektoratu w materiały biurowe)
 • prowadzenie postępowań na podstawie ustaw m. in.: Prawo Budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego, o dostępie do informacji publicznej - sporządzanie w ich toku zawiadomień, wezwań, postanowień, decyzji;
 • przygotowywanie stanowiska organu i dokumentacji dotyczącej odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, skarg i wniosków
 • przyjmowanie i werfikacja zawiadomień o zakończeniu budowy, zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych, wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
 • przygotowywanie sprawozodań i raportów z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żorach
 • aktualizacja baz danych, tabel, prowadzenie terminarza kontroli i in. zestawień tworzonych w ramach Inspektoratu
 • prowadzenie ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2, prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych
 • dostarczanie bieżących informacji pracownikom o zmianach w przepisach prawnych dotyczących pracy Inspektoratu
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego


Warunki pracy

Praca przy komputerze.
Wykonywanie czynności administracyjno-biurowych w siedzibie inspektoratu oraz uczestniczenie w czynnościach kontrolnych poza jego siedzibą.
Występują bariery architektoniczne, brak podjazdów, brak windy oraz brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko REFERENT PRAWNY"
List motywacyjny oraz każde z oświadczeń mają być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, będą powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Sposób naboru: weryfikacja dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Żorach.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Samodzielność i zdolności organizacyjne
 • Odporność na stres, odpowiedzialność, terminowość, komunikatywność
 • Biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-20
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/12/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry