Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 11/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent prawny do spraw orzecznictwa administracyjnego w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

90-113 Łódź, ul. R.Traugutta 25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - przygotowywanie projektów decyzji i postanowień oraz odpowiedzi na skargi i sprzeciwy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • rozpatrywanie odwołań, zażaleń dotyczących organów nadzoru budowlanego oraz wniosków składanych w trybach nadzwyczajnych,
 • analiza dokumentacji oraz przygotowywanie odpowiedzi na skargi
 • kompletowanie i porządkowanie akt sprawy, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • przyjmowanie interesantów celem udostepnienia akt oraz udzielenia stosownych wyjaśnień


Warunki pracy

Zadania wykonywane na stanowisku wiążą się z :
-pracą w siedzibie Inspektoratu przy komputerze w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie,
- analizą zgromadzonej dokumentacji, która może zawierać bardzo drobne czcionki lub być pisana mało czytelnym pismem odręcznym,
- prowadzeniem rozmów telefonicznych i osobistych ze stronami prowadzonych postępowań.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie.
Oferty po ukończonym naborze można odebrać w terminie 3 miesięcy, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w prowadzeniu postępowań administracyjnych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dobra znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym (edytor tekstu, przeglądarka internetowa)
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zdyscyplinowanie, dobra odporność na stres


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-08
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  dokumenty należy składać pocztą elektroniczną na adres: kadry.winb@lodz.uw.gov.pl lub listownie na adres: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi, ul. R.Traugutta 25, 90-113 Łódź

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  08/06/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry