Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/05/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent prawny do spraw prawnych i kontroli wewnętrznej w Wydziale Prawno-Organizacyjnym

ul. Marii Konopnickiej 4
80-240 Gdańsk


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżące weryfikowanie akt kontroli pod względem merytorycznym i formalno-prawnym
 • opracowywanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych, zgodnie z półrocznymi planami kontroli wewnętrznych
 • sprawdzanie pod względem formalno-prawnym wniosków o ukaranie, decyzji i postanowień administracyjnych
 • prowadzenie dochodzeń karnych oraz występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego
 • opracowywanie opinii prawnych na potrzeby wydziałów branżowych oraz udzielanie porad prawnych i instruktaży


Warunki pracy

Stres związany z oskarżaniem przed sądami, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, zagrożenie korupcją.
Praca w biurze przy komputerze, biura Wydziału znajdują się na pierwszym piętrze budynku bez windy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2450 zł/mies.(+ wysługa lat).
Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Oferty otrzymane po terminie ( w przypadku wysyłki pocztą - decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
Tylko kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnych etapów naboru.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58/ 341-08-77

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość prawa administracyjnego, karnego, wykroczeń, cywilnego
 • Znajomość procedur kontroli obowiązujących w Inspekcji Handlowej
 • Wymagana wiedza z zakresu funkcjonowania organów administracji publicznej
 • Umiejętność analitycznego myślenia i stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność łatwego przekazywania informacji
 • Komunikatywność
 • Asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-01
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
  ul. Marii Konopnickiej 4
  80-240 Gdańsk
  sekretariat - pokój numer 9

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry