Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 30/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referendarz do spraw pobierania próbek środowiskowych i wykonywania pomiarów w terenie w Centralnym Laboratorium Badawczym, Oddział w Olsztynie, Pracownia w Olsztynie

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pobieranie próbek środowiskowych między innymi: wód, ścieków, powietrza, osadów ściekowych, gleby i odpadów oraz wykonywanie pomiarów terenowych: temperatury, pH, przewodnictwa, tlenu rozpuszczonego, zasolenia, przezroczystości w celu dostarczenia aktualnej informacji o stanie środowiska
 • Prowadzenie stosownych zapisów z wykonanych czynności i badań
 • Sprawowanie nadzoru metrologicznego nad wyposażeniem pomiarowym
 • Pełnienie dyżuru na wypadek wystąpienia poważnej awarii ekologicznej
 • Sporządzanie zapotrzebowania na odczynniki, materiały pomocnicze i usługi.
 • Bieżące prowadzenie zapisów z badań, kart kontrolnych, w protokołach w specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym zarządzającym pracą w Laboratorium
 • Uczestniczenie w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych, a także audytach wewnętrznych i zewnętrznych


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
-praca przy komputerze;
-wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
-budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – brak podjazdu do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;
-w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych;

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

ZATRUDNIENIE NA ZASTĘPSTWO

Dokumenty można składać:
- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń
Kandydatki/kandydaci , którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 369-22-21.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu chemia, ochrona środowiska

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w pracy w laboratorium w danym obszarze

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/ICE 17025
 • znajomość metod pobierania próbek i wykonywania pomiarów w terenie


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy kat.B
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie A2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie A2
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-04
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  z dopiskiem: „48/CLB/OL/2020”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/05/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry