Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/09/2020.

referendarz statystyk

Jelenia Góra, dolnośląskie

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Opis stanowiska pracy


Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referendarz statystyk do spraw udostępniania i upowszechniania informacji statystycznych w Oddziale w Jeleniej Górze

Urząd Statystyczny we Wrocławiu
ul. Oławska 31
50-950 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie obsługi informacyjnej odbiorców danych statystycznych.
 • Prowadzenie obsługi systemu elektronicznego obiegu dokumentów (SEOD), a w szczególności przygotowanie i naklejanie etykiet z kodami paskowymi, drukowanie dokumentów, rejestrowanie dokumentów, przesyłanie i wysyłanie, skanowanie dokumentów przysyłanych do sekretariatu Oddziału w formie papierowej, przekazywanie dokumentów papierowych do składu chronologicznego, obsługa składu chronologicznego.
 • Prowadzenie archiwum.
 • Prowadzenie prac związanych z rozpowszechnianiem informacji statystycznych.
 • Realizacja zadań związanych z edukacją statystyczną dzieci i młodzieży.
 • Prowadzenie ewidencji zasobów publikacji i wydawnictw statystycznych.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obsługa komputera powyżej 4 godzin,
- praca administracyjno-biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy komputerze,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- obsługa klientów zewnętrznych.
Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefoniczne lub e-mailem o kolejnych etapach naboru. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata.
Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu,
w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Statystycznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (75) 64 240 58.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
powyżej 4 lat w administracji publicznej lub powyżej 1 roku w obszarze analiz i opracowań zbiorczych.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wysoki poziom kultury osobistej
 • Łatwość komunikacji
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-08
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  27/11/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry