Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/02/2020.

Opis stanowiska pracy


Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

radca prawny do spraw obsługi prawnej samodzielne stanowisko pracy

Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie opinii i udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa z zakresu działania Urzędu
 • Uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych
 • Udział w przygotowywaniu projektów umów zawieranych przez Dyrektora Urzędu, w tym w trybie zamówień publicznych oraz porozumień
 • Opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Dyrektora Urzędu
 • Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz innymi organami orzekającymi
 • Wykonywanie innych czynności z zakresu obsługi prawnej


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• Praca w siedzibie Urzędu
• Praca przy komputerze
• Wykonywanie zadań pod presją czasu
• Możliwe delegacje poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• Narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy
• Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
• W budynku znajduje się winda

Inne
• Przed budynkiem od strony ul. Kopernika znajduje się winda dla wózków inwalidzkich

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty aplikacyjne mogą być składane tylko w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu lub za pośrednictwem poczty.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Oferty złożone lub nadane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
W ofercie należy podać numer ogłoszenia oraz stanowisko na które składana jest oferta.
Oświadczenia muszą zawierać datę i własnoręczny czytelny podpis kandydata - w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.
Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym jeśli mają być brane pod uwagę muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
Długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów.
Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową o terminie i miejscu postępowania selekcyjnego.
Oferty kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 8535210 wewn. 304 lub 305

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
na stanowisku radcy prawnego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wpis na listę radców prawnych
 • Znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej
 • Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności ustawy o służbie cywilnej i pracownikach państwowych
 • Znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych oraz prawa zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu cywilnego
 • Znajomość przepisów prawa pracy
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Rzetelność
 • Zorientowanie na osiąganie celów oraz dobra organizacja własnej pracy
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenia zawodowego
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność poszukiwania informacji
 • Zorientowanie na klienta/interesanta
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej i pisemnej
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji
 • Zdolność myślenia analitycznego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów,
 • Umiejętność obsługi prawniczych programów komputerowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji
 • Kopia wpisu na listę radców prawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-28
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Statystyczny w Rzeszowie
ul. Jana III Sobieskiego 10
35 – 959 Rzeszów
z dopiskiem „Oferta pracy nr 1/2020 SC”

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
24/01/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry