Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/08/2021.

Opis stanowiska pracy


Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

radca prawny do spraw nadzoru i obsługi prawnej w Wydziale Prawnym i Nadzoru

10-575 Olsztyn Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonuje oceny legalności aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym aktów prawa miejscowego, oraz prowadzi postępowania nadzorcze i wyjaśniające względem aktów prawnych tworzonych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, w celu zapewnienia zgodności z prawem aktów prawnych tworzonych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.
 • Sporządza opinie prawne, udziela porad prawnych i wyjaśnień co do stosowania prawa i orzecznictwa na rzecz Wojewody, Wicewojewody, Dyrektora Generalnego i komórek organizacyjnych Urzędu, w celu zapewnienia legalności podejmowanych działań.
 • Przygotowuje projektów aktów nadzoru wojewody względem aktów prawnych tworzonych przez organy jednostek samorządu terytorialnego naruszających przepisy prawa oraz zastępowanie Wojewody w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w sprawach ze skarg organów jednostek samorządu terytorialnego na akty nadzoru w celu zapewnienia zgodności z prawem aktów prawnych tworzonych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.
 • Rozpoznaje interwencje osób trzecich kierowanych do Wojewody jako organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, prowadzi postępowania wyjaśniające oraz opracowuje projekty odpowiedzi w danej sprawie w celu zapewnienia zgodności z prawem aktów prawnych tworzonych przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz podnoszenia świadomości prawnej wśród obywateli.
 • Sporządza skargi oraz skargi kasacyjne do sądów administracyjnych na akty prawne tworzone przez organy jednostek samorządu terytorialnego, a także innych pism procesowych do sądów I i II instancji oraz zastępowanie Wojewody przed sądami administracyjnymi w I i II instancji w sprawach związanych z zaskarżaniem aktów prawnych jednostek samorządu terytorialnego w celu zapewnienia zgodności działalności jednostek samorządu terytorialnego z prawem.
 • Opracowuje i uzgadnia projekty aktów prawnych Wojewody, organów administracji niezespolonej oraz projektów aktów normatywnych inicjowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej celem zapewnienia ich zgodności z obowiązującym stanem prawnym, prawidłowości i wewnętrznej spójności zawartych w nich przepisów oraz potrzeby uchylenia lub utrzymania w mocy przepisów dotychczasowych, a także pod względem ich zgodności z zasadami techniki legislacyjnej i poprawności językowej.
 • Rozpatruje i sporządza projekty odpowiedzi na skargi i wnioski obywateli składanych na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w celu .
 • Wydaje dyspozycje dokonywania wpłat na poczet kosztów postępowania sądowego w sprawach administracyjnych oraz kosztów postępowania sądowego w sprawach cywilnych w celu .


Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu


- kontakt z klientem zewnętrznym


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)


- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych
od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózkuInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

·       Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu;


·       Oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych


·       Oświadczenia, list motywacyjny i CV muszą być podpisanie własnoręcznie


·       Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia


·       Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego


·       Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy


·       Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca naboru dostępne będą na stronie https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/praca-w-urzedzie oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym W-M UW w Olsztynie w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert;


·       Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu;


·       Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone;


·       Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie:  https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/praca-w-urzedzie


·       Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku to ok. 3 800 zł brutto.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • tytuł zawodowy radcy prawnego – tj. uprawnienia wynikające z ustawy o radcach prawnych
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 4 lata w administracji / lub co najmniej 1 rok w obszarze świadczenia pomocy prawnej
 • znajomość: ustawy o samorządzie gminnym
 • znajomość ustawy o samorządzie powiatowym
 • znajomość ustawy o samorządzie województwa
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość Kodeksu wyborczego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu pracy
 • znajomość Kodeksu cywilnego
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • znajomość ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 • znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • znajomość ustawy Prawo oświatowe
 • znajomość ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
 • znajomość ustawy Karta Nauczyciela
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • znajomość ustawy o drogach publicznych
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej
 • znajomość ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • rzetelność i terminowość, wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania, zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, asertywność i umiejętność przekonywania oraz umiejętność konsultowania kwestii drażliwych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku w obszarze obsługi prawnej tj. wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego w organach administracji publicznej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadanych uprawnień
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia/stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-06-26
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
  Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
  10-575 Olsztyn

  pok. 121

  z dopiskiem "ogłoszenie nr (właściwy dla danego ogłoszenia oraz miejsce pracy)" na liście motywacyjnym

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/06/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry