Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/02/2021.

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

radca prawny w Wydziale Obsługi Prawnej (IWP)


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządza opinie prawne i udziela porad prawnych w celu dostarczenia wyspecjalizowanej pomocy doradczej i opiniodawczej w procesie orzeczniczym i na potrzeby bieżącego funkcjonowania organów podatkowych i jednostki organizacyjnej
 • Reprezentuje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, naczelników urzędów skarbowych woj. śląskiego w postępowaniu sądowym, administracyjnym, egzekucyjnym oraz przed komornikiem sądowym w postępowaniu egzekucyjnym, a także w postępowaniu odwoławczym w sprawach dotyczących zamówień publicznych w celu ochrony uzasadnionych interesów jednostki organizacyjnej i organów podatkowych
 • Sporządzanie skargi kasacyjne i odpowiedzi na skargi kasacyjne w postępowaniu sądowo-administracyjnym, sporządza, wnosi oraz opiniuje pisma (w tym pozwy, odpowiedzi na pozwy i środki odwoławcze) w postępowaniu sądowym, administracyjnym, egzekucyjnym oraz przed komornikiem sądowym w celu zabezpieczenia interesów jednostki organizacyjnej i organów podatkowych
 • Opiniuje odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych, pism procesowych i odpowiedzi na pisma procesowe w celu zabezpieczenia interesów organów podatkowych
 • Informuje Dyrektora i naczelników o zmianach w obowiązującym stanie prawnym i o orzeczeniach sądów administracyjnych w celu prawidłowej realizacji zadań tych organów
 • Opiniuje projekty aktów prawnych w celu przedstawienia rozwiązań prawnych pożądanych w kontekście praktyki organów podatkowych


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych

 • Zagrożenie korupcją

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrzInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Oświadczenia i list motywacyjny podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia

 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru
  Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty, własnoręcznie podpisany list motywacyjny i oświadczenia

 • Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi wynikać jednoznacznie z przedstawionych dokumentów

 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone
  przez tłumacza przysięgłego

 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których
  wymagamy lub zalecamy

 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca

 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów

 • Lista kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne wraz z informacją o terminie, miejscu i godzinie prowadzonego naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Izby (https://www.slaskie.kas.gov.pl/izba administracji-skarbowej-w-katowicach/ogloszenia/nabor/oferty-pracy) oraz wywieszona w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Izby (tablica informacyjno-ogłoszeniowa)

 • Członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w Krajowej Administracji Skarbowej nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności

 • Członkowie korpusu nie mogą również podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do służby cywilnej.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
powyżej 1 roku na stanowisku radcy prawnego lub powyżej 4 lat w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzone wpisem na Listę Radców Prawnych
 • Znajomość przepisów stosowanych na stanowisku
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność argumentowania/przekonywania
 • Zdolność negocjacji
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i w piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych wykorzystywanych na stanowisku pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopia zaświadczenia o wpisie na listę radców prawnych
  • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.)
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-01-31
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice
  z dopiskiem „nabór – radca prawny – (IWP) – 73119 – SCH”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  30/01/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry