Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

psycholog do spraw opieki psychologicznej nad Policjantami i pracownikami Policji w Wydziale Psychologów

80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie opieki psychologicznej poprzez m.in. udzielanie pomocy psychologicznej i/lub prowadzenie psychoterapii w celu utrzymania zdolności funkcjonariuszy do służby/pracowników do pracy;
 • wykonywanie interwencji psychologicznych w przypadkach zdarzeń traumatycznych , zachowań nałogowych, zespołu presuicydalnego i żałoby w celu utrzymywania zdolności funkcjonariuszy do służby/pracowników do pracy;
 • opieka psychologiczna nad funkcjonariuszami i pracownikami Policji w podległych jednostkach w celu zapewnienia ciągłego dostępu do usług psychologicznych;
 • prowadzenie doskonalenia zawodowego w obszarze profilaktyki zaburzeń psychicznych, umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie ze stresem Policjantów i pracowników Policji w celu ochrony zdrowia psychicznego i zwiększenia umiejętności interpersonalnych Policjantów;
 • udzielanie konsultacji psychologicznych dla przełożonych w celu pomocy i dostarczenia informacji pomocnych przy właściwej reakcji i ocenie zaistniałych sytuacji;
 • prowadzenie działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego poprzez realizację pogramów profilaktyki stresu zawodowego, zachowań nałogowych oraz syndromu presuicydalnego;
 • inicjowanie i współprowadzenie badań naukowych w zakresie postaw oraz motywacji funkcjonariuszy i pracowników Policji;
 • sporządzanie analizy dot. nastrojów pracowniczych Policjantów i pracowników cywilnych oraz proponowanie wniosków w tym zakresie


Warunki pracy

- komputer, bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, - zagrożenie korupcją, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych, - krajowe wyjazdy służbowe - szkolenia oraz odprawy służbowe, praca w terenie, - nietypowe godziny pracy (pełnienie dyżurów poza godzinami pracy i w dni wolne)Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Umowa o pracę na czas określony (12 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony). Proponowane wynagrodzenie: ok. 5 030,00 zł brutto plus prawo do dodatku z tytułu wysługi lat. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!!! Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. W przypadku dużej ilości ofert przewidujemy przeprowadzenie testu wiedzy lub umiejętności. Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w KWP w Gdańsku, w recepcji lub przesyłać listownie . Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie treści ogłoszeń i umieszczenie ich na innych portalach internetowych. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach: nabory.kprm.gov.pl, bip.gdansk.kwp.policja.gov.pl Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis!!! Do złożonych dokumentów w języku obcym powinna zostać dołączona kopia ich tłumaczenia. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (47) 741-51-53 lub (47) 741-53-27Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe mgr psychologii

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w zawodzie psychologa

pozostałe wymagania niezbędne:

 • asertywność, komunikacja interpersonalna,
 • umiejętność argumentowania i przekonywania,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów w zespołach, motywowanie pracowników,
 • umiejętność negocjacji, samodzielność i kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie psychoterapii
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-29
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  ul. Okopowa 15
  80-819 Gdańsk

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  17/03/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Medycyna / Służba zdrowia

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi