Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 29/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

programista w Referacie ds. Programowania (IIPR)

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25
40-022 Katowice


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ­ Obsługa zamówień na informacje/zestawienia/raporty z systemów informatycznych poprzez tworzenie zapytań do baz danych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań komórki;
 • ­ Tworzenie aplikacji regionalnych wraz z ich utrzymaniem w celu dostosowania ich do aktualnych wymagań prawnych;
 • ­ Rozwijanie systemów lokalnych i regionalnych oraz ich wersjonowanie w celu dokonania aktualizacji oprogramowania eksploatowanych systemów;
 • ­ Uczestnictwo w projektach centralnych w celu zachowania spójności środowisk: developerskiego, szkoleniowego, testowego, utrzymaniowego i produkcyjnego;
 • ­ Optymalizowanie jakości realizowanych zadań w ramach procesów podstawowych i pomocniczych w celu automatyzacji przepływów pomiędzy obszarami zachodzącymi wewnątrz organizacji;
 • ­ Projektowanie oraz tworzenie aplikacji/narzędzi usprawniających realizację procesów biznesowych i pomocniczych w celu automatyzacji przepływów pomiędzy obszarami zachodzącymi wewnątrz organizacji.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
- użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
- zagrożenie korupcją.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- bariery architektoniczne: węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, tylko na parterze jednego z trzech budynków, innym niż będzie znajdować się stanowisko pracy, windy tylko w dwóch budynkach,
- budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W celu spełnienia wymogów formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. dokumentów i oświadczeń
z pozycji „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Wzory oświadczeń.
Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi wynikać jednoznacznie z przedstawionych dokumentów.
List motywacyjny musi zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
Oferty złożone lub nadane po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: weryfikacji ofert kandydatek/kandydatów pod względem spełnienia wymagań formalnych, sprawdzianu praktycznego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
Sprawdzian praktyczny obejmuje zagadnienia z zakresu znajomości podstawowych zagadnień prawa unijnego i krajowego dotyczącego, programów operacyjnych oraz funduszy UE na lata 2014-2020 oraz zamówień publicznych.

LISTA KANDYDATEK/KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE WRAZ
Z INFORMACJĄ O TERMINIE, MIEJSCU I GODZINIE PROWADZONEGO NABORU BĘDZIE OGŁOSZONA W BIULETYNIE IZBY (POD OGŁOSZENIEM) ORAZ WYWIESZONA W MIEJSCU OGÓLNIE DOSTĘPNYM W SIEDZIBIE IZBY (TABLICA INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWA).

Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Członkowie korpusu służby cywilnej nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4.063,92 zł.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-32) 207-65-10.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
powyżej 1 roku w obszarze

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość relacyjnych baz danych (Oracle),
 • umiejętność tworzenia zapytań przy pomocy języka SQL, PLSQL-a,
 • bardzo dobra znajomość PHP, HTML,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu,
 • skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie,
 • dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym,
 • umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania, argumentowania,
 • nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych i urządzeń biurowych wykorzystywanych na stanowisku pracy,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • ­ studia podyplomowe w zakresie baz danych i hurtowni danych, programowania
 • ­ prawo jazdy min. kategorii „B”,
 • ­ certyfikaty potwierdzające znajomość języków programowania np. certyfikaty Microsoft,
 • ­ znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, pozwalającym na swobodne korzystanie z dokumentacji,
 • ­ znajomość języków programowania: C++, JavaScript, AJAX, Python, Angular, programowanie stron www.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.)
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-05
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice

  z dopiskiem „nabór – programista (IIPR) – IAS Katowice- IP”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  02/10/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry