Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Urząd Statystyczny w Gdańsku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

programista do spraw obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki

Urząd Statystyczny w Gdańsku
ul. Danusi 4
80-434 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w pracach projektowo-programistycznych,
 • wykonywanie zadań w zakresie wykorzystania nowych technologii i metod do przetwarzania oraz analizy ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych źródeł danych,
 • współudział w zakresie opracowania aplikacji dla sprawozdań elektronicznych oraz naliczania tablic statystycznych,
 • projektowanie, tworzenie i aktualizacja własnych baz danych,
 • zapewnienie obsługi technologicznej utworzonych systemów w celu poprawnego ich funkcjonowania,
 • instalacja i wdrażanie nowych programów użytkowych.


Warunki pracy

Praca biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wykonywana w siedzibie Urzędu.
Budynek Urzędu posiada windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, a także odpowiednio dostosowane pomieszczenie higieniczno-sanitarne.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nabór składa się z trzech etapów:
I etap: weryfikacja formalna ofert;
II etap: test wiedzy i umiejętności;
III etap: rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacyjnego. List motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem. Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz uzupełnione lub złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego)
nie będą rozpatrywane. Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru można będzie odebrać w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 3000 zł brutto. Urząd nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczanych w innych środkach przekazu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Druki oświadczeń są zamieszczone na stronie BIP Urzędu: https://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-gdansku/.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 76-83-150.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze IT

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dobra znajomość środowiska MS Visual Studio,
 • praktyczna znajomość wymienionych języków programowania: C#, Python, SQL,
 • znajomość projektowania baz danych SQL Serwer,
 • tworzenie/przerabianie skryptów administracyjnych (PowerShell, batch),
 • dobra znajomość języka angielskiego, a zwłaszcza technicznego IT - min. poziom A2,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • poszukiwanie informacji,
 • współpraca,
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja pisemna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • myślenie analityczne,
 • kreatywność,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość środowiska ASP.NET, zagadnień związanych z Big Data, Web scraping oraz programowaniem pod systemem Android.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-30
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
12/09/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry