Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

podreferendarz do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej Zespołu ds. Prezydialnych Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy

85-667 Bydgoszcz ul. Jana Karola Chodkiewicza 32

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmuje, ewidencjonuje i wydaje korespondencję przychodzącą do komisariatu, rejestruje ją w urządzeniach ewidencyjnych (dziennikach, wykazach), przedkłada ją do dekretacji w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w komisariacie,
 • Archiwizuje dokumenty ostatecznie zakończone poprzez nadanie im właściwych symboli i kategorii archiwalnych, gromadzi je w stosownych teczkach oraz przekazuje do składnicy akt komisariatu na podstawie sporządzonego spisu akt przekazanych. Odnotowuje sygnatury archiwalne w urządzeniach ewidencyjnych w celu zapewnienia na bieżąco informacji dotyczącej przechowywania dokumentów zakończonych,
 • Sporządza protokoły brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „BC” i odnotowuje w urządzeniach ewidencyjnych ostatecznie zakończone sprawy numerem protokołu brakowania,
 • Prowadzi ewidencję urlopów i zwolnień lekarskich kierownictwa oraz pracowników cywilnych komisariatu oraz wprowadza dane do podsystemu „SWOP-Kadry” w celu zapewnienia aktualnych danych dotyczących czasu pracy,
 • Prowadzi rejestr wszystkich ksiąg znajdujących się w obiegu wewnętrznym komisariatu,
 • Sporządza zapotrzebowania na materiały biurowe, druki, księgi dla potrzeb komórek organizacyjnych komisariatu oraz zajmuje się ich rozdziałem po otrzymaniu.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


· Zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
bariery architektoniczne: wejście główne do budynku jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych  poruszających się na wózku inwalidzkim, brak progów utrudniających wjazd, na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, zapewniona jest odpowiednia szerokość drzwi. Brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim po terenie budynku – brak wind.


Narzędzia i materiały pracy: biurko; komputer; faks; telefon; nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
pracy w administracji lub biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość: ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, Zarządzenia Nr 26 KGP z dnia 19.02.2018 r. w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji, Zarządzenie Nr 920 KGP z dnia 11.09.2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej Policji,
 • Znajomość przepisów w zakresie archiwizacji,
 • Znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych,
 • Umiejętność organizacji pracy,
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawiającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t. j.: Dz. U. z 2019 roku, poz. 742 z póź. zm.) lub zgoda na postępowanie sprawdzające.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych objętych klauzulą „poufne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t. j.: Dz. U. z 2019 roku, poz. 742 z póź. zm.).
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-11
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. J. K. Chodkiewicza 32
  85-667 Bydgoszcz
  od poniedziałku do piątku,
  w godzinach od 07:30 do 15:30.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  01/02/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi