Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/09/2019.

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Wschowa, lubuskie

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie

Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Policji we Wschowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

KOMENDA POWIATOWA POLICJI WE WSCHOWIE
ul. K. WIELKIEGO 12
67 - 400 WSCHOWA

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - realizacja zadań związanych z pełnomocnikiem ds. OIN zgodznie z ustawą o OIN,
 • - prowadzenie spraw o charakterze ogólno-organizacyjnym zleconych przez kierownictwo Komendy,
 • - sprowadzenie Składnicy Akt Komendy: kwalifikowanie, gromadzenie, przechowywanie i brakowanie materiałów archiwalnych,
 • - zapewnienie ochrony informacji niejawnych w komendzie i podległych jednostkach organizacyjnych,
 • - okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,
 • - szkolenie pracowników i policjantów w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • - nadzór nad prowadzeniem kancelarii tajnej w jednostce,
 • - bieżące informowanie Komendanta Powiatowego Policji o każdorazowym naruszeniu ustawy o OIN,
 • - prowadzenie postępowań sprawdzających dla osób ubiegających się o dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych oraz kontrolnych postępowań sprawdzających


Warunki pracy

- stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na IIp. (brak windy),
- podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, zniszczarka, telefon,
- większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
- obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę,
- czynniki niebezpieczne: grzyby aspergillus, pleśniowe, grzyby workowce, saprofity, mikroorganizmy w postaci komórek bakterii, pyły-kurz.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie według mnożnika 1,3711 kwoty bazowej tj. 2569,22 brutto plus dodatek z tytułu wysługi lat uzależniony od stażu pracy od 5% do 20%.
Oferty niespełniające wymogów formalnych, NIEPODPISANE, niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
LIST MOTYWACYJNY, CV oraz WSZYSTKIE OśWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE. Kandydacie którzy spełnili wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu selekcji telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej (prosimy o podanie aktualnych nr telefonów i adresów e-mail). Planowane techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, test wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna. Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez pełnomocnika OIN KPP Wschowa postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Dokumenty prosimy składać/przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: "NABÓR NA STANOWISKO PEŁNOMOCNIKA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH- Zespól OIN".
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 655408270


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
na stanowisku administracyjnym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • -poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • umiejętności obsługi komputera
 • asertywność i umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • - znajomość ustawy o OIN,
 • - znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • - znajomość ustawy o ochronie danych osobowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • - poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzajacego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-25
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA POWIATOWA POLICJI WE WSCHOWIE
  UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 12
  67-400 WSCHOWA

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry