Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 06/12/2019.

operator służby kontroli ruchu statków

Gdynia, pomorskie

Urząd Morski w Gdyni

Opis stanowiska pracy


Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

operator służby kontroli ruchu statków do spraw bezpieczeństwa ruchu morskiego Inspektorat Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego

Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie ruchu statków zmierzających do portów Zatoki Gdańskiej zgodnie z postanowieniami prawidła 10 przepisów konwencji COLREG 1972 oraz Przepisów Służby Kontroli Ruchu Statków a w przypadkach tego wymagających zarządzanie ich ruchem
 • prowadzenie serwisu informacji nautycznej, hydrologiczno-meteorologicznej, stanu zalodzenia dla obszarów objętych systemem monitorowania z uwzględnieniem dostępnych prognoz pogody, informacji ze stacji hydrometeorologicznych
 • w ramach serwisu organizacji ruchu statków zmierzających do portów Zatoki Gdańskiej, koordynowanie procesu obsługi statku przy uwzględnieniu dostępności nabrzeża, jednostek pomocniczych, usług pilotowych
 • współpraca z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa, Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej, Morskim Oddziałem Straży Granicznej, Centrum Operacji Morskich Marynarki Wojennej RP lub z innymi instytucjami w przypadkach zaistnienia, bądź wysokiego ryzyka wystąpienia zdarzeń związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa statków, ludzi, infrastruktury, środowiska morskiego
 • wypełnianie zadań przypisanych regulacjami prawnymi Regionalnemu Punktowi Kontaktowemu oraz określonych działań Centralnego Punktu Kontaktowego
 • zarządzanie informacjami z zakresu wykrytych lub potencjalnych zanieczyszczeń zgłaszanych za pośrednictwem europejskiego systemu wykrywania zanieczyszczeń CleanSeaNet, przez kapitanów statków, załogi lotów patrolowych
 • udział w ćwiczeniach operacyjnych z zakresu ochrony żeglugi i portów, zwalczania zanieczyszczeń, skażeń chemicznych, współdziałania z okrętami MW


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- nietypowe godziny pracy (równoważny system czasu pracy)
- krajowe wyjazdy służbowe
- zagraniczne wyjazdy służbowe
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
- promieniowanie: elekromagnetyczne niejonizujące - strefa bezpieczna
Warunki uciążliwe:
- praca nocna
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer

Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- winda
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
• Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru,
• aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3 768,70 zł,
• do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu,
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 58 355 36 00 lub 58 355 31 75.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe i dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym albo wykształcenie wyższe i kurs odpowiedniej specjalności albo wykształcenie wyższe o specjalności inżynieria ruchu morskiego

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym
 • świadectwo ograniczone operatora GMDSS (ROC)
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość Nawigacyjnego Słownika Frazeologicznego IMO oraz Międzynarodowego Prawa Drogi Morskiej
 • znajomość przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących bezpieczeństwa morskiego i monitorowania ruchu morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość systemów monitorowania ruchu morskiego, ze szczególnym uwzględnieniem systemów: AIS, SAT-AIS LRIT
 • bardzo dobra obsługa komputera
 • umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • kurs Operatora VTS
 • posiadanie certyfikatów PFSO, SSO, CSO — ISPS
 • kurs obsługi ECDIS, SWIBŻ
 • dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • znajomość działania i obsługi systemów i aplikacji: ECDIS, baza danych VTS, systemy wymiany informacji
 • znajomość logistyki w zakresie obrotu portowego oraz składania formalności sprawozdawczych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-04
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  26/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry