Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 12/08/2020.

oddziałowy inspektor mostowy

Białystok, podlaskie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

oddziałowy inspektor mostowy do spraw oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich w Wydziale Mostów Oddziału w Białymstoku

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie przeglądów drogowych obiektów inżynierskich w celu ustalenia ich aktualnego stanu technicznego oraz potrzeb w zakresie robót mostowych, opracowywanie raportów z tych przeglądów,
 • sprawowanie merytorycznego nadzoru i kontroli nad realizacją przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich wykonywanych przez Zespół Terenowych Inspektorów Mostowych (ZTIM) oraz prowadzenie okresowych szkoleń dla Zespołu Terenowych Inspektorów Mostowych,
 • analizowanie wyników przeglądów drogowych obiektów inżynierskich pod kątem prawidłowości ich wykonania i poprawności wnioskowanych decyzji technicznych i administracyjnych,
 • uzgadnianie wniosków, zaleceń i propozycji potrzeb do planów bieżącego utrzymania i remontów z przeglądów prowadzonych przez ZTIM,
 • uzgadnianie i opiniowanie pod względem technicznym dokumentacji projektowej w zakresie drogowych obiektów inżynierskich,
 • weryfikacja danych o drogowych obiektach inżynierskich oraz ich stanie technicznym w celu zapewnienia prawidłowego prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości w komputerowym Systemie Gospodarki Mostowej,
 • okresowa kontrola autostrady w zakresie drogowych obiektów inżynierskich,
 • ustalanie warunków przejazdu pojazdów nienormatywnych przez drogowe obiekty inżynierskie. Współpraca z komórką organizacyjną właściwą w sprawach zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa przy realizacji zadań specjalnych uwzględniających potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz współpraca w wyznaczaniu wojskowej klasy obciążeń obiektów mostowych (klasa MLC).


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. Praca w terenie.
2. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, np. na wysokości, nad nurtem rzeki, w warunkach ruchu drogowego, w pobliżu trakcji elektrycznej, na urządzeniach rewizyjnych.
3. Zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
1. obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.
2. praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.
3. budynek Oddziału i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy
4. platforma dla osób niepełnosprawnych na poziom parteru, brak windy do pomieszczeń biurowych na piętrze,
5. praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Pracownikom oferujemy:
 stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 trzynaste wynagrodzenie,
 ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
 dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o metodach naboru:
- weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
- możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres .bialystok.rekrutacja@gddkia.gov.pl. Podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 85 664 58 29.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie mostowe lub drogowo-mostowe lub budowlane,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze działalności związanej z obiektami inżynierskimi,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B,
 • uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane bez ograniczeń wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia,
 • znajomość przepisów w zakresie budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich,
 • znajomość obsługi komputera - pakiet MS Office,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie przeprowadzania przeglądów obiektów mostowych, wykonywania przeglądów technicznych, diagnostyki i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich oraz obsługi programu SGM,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • kopia uprawnień budowlanych w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadających im uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
 • kopia zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-10
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Białymstoku
  Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
  ul, Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

  Dokumenty można składać osobiście – na parterze w siedzibie urzędu (pn.-pt., 8:15 -15:00).

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/08/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry