Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/05/2019.

Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

oddziałowy inspektor drogowy do spraw oceny stanu technicznego dróg krajowych w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej w Oddziale w Szczecinie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Szczecinie
Al. Boh. Warszawy 33
70-340 Szczecin


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie oraz prowadzenie okresowej kontroli dróg w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami w obszarze eksploatacji, utrzymania i ochrony,
 • przygotowywanie propozycji potrzeb rzeczowych wynikających z obserwacji terenowych w zakresie utrzymania dróg, prowadzenie i monitorowanie prac związanych z przygotowaniem ewidencji ilościowo – wartościowej środków trwałych – dróg w formie wykazu posiadającego cechy księgi inwentarzowej,
 • przygotowywanie potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie budowy, remontów i przebudowy sieci drogowej, prowadzenie systemu Highway Development and Management,
 • współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem w zakresie organizacji okresowych pomiarów ruchu (w tym Generalnego Pomiaru Ruchu i pomiarów powykonawczych), w zakresie budowy i eksploatacji stacji ciągłych pomiarów ruchu, udostępniania danych dotyczących ruchu drogowego dla celów studialno – projektowych oraz dla potrzeb zarządzania ruchem,
 • opracowywanie raportów i zestawień w zakresie stanu technicznego dróg (protokoły roczne i pięcioletnie), współpraca z Centralą w zakresie gromadzenia danych o nośności dróg do 10 ton/oś i 11,5 ton/oś,
 • koordynowanie procesu dokonywania kontroli oceny stanu technicznego dróg przez Terenowych Inspektorów Drogowych w Rejonach,
 • uczestniczenie w odbiorach (ostatecznych i pogwarancyjnych) wykonanych robót na drogach,
 • współpraca w procesie rozpatrywania skarg, zażaleń i wniosków w zakresie działania komórki organizacyjnej.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w terenie,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją,
- obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu pojazdu służbowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Pracownikom oferujemy:
 stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 trzynaste wynagrodzenie,
 ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
 dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o metodach naboru:
 analiza złożonych dokumentów pod względem formalnym,
 możliwość przeprowadzenia testu wiedzy
- rozmowa kwalifikacyjna.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: szczecin.rekrutacja@gddkia.gov.pl podając w tytule maila nr ogłoszenia. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 91/43-25-312 lub 91/43-25-350.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie o specjalności drogowej lub drogowo - mostowej lub mostowej,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze drogownictwa,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub mostowej lub konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne bez ograniczeń, wydane na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia,
 • prawo jazdy kat. B,
 • obsługa komputera w tym dobra znajomość programów Pakietu Office,
 • znajomość przepisów dot. dróg publicznych i ochrony pasa drogowego, przepisów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
  • kopia uprawnień budowlanych w specjalności drogowej lub mostowej lub konstrukcyjno-budowlanej równoważne bez ograniczeń, wydane na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów,
  • kopia aktualnego zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-15
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  GDDKiA Oddział w Szczecinie
  Al. Boh. Warszawy 33
  70-340 Szczecin
  z dopiskiem „Oferta pracy - OID”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  30/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry