Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 14/10/2019.

nadinspektor zakładów górniczych

Katowice, śląskie

Specjalistyczny Urząd Górniczy w Katowicach

Opis stanowiska pracy


Specjalistyczny Urząd Górniczy w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

nadinspektor zakładów górniczych do spraw górniczych wyciągów szybowych SUG

Specjalistyczny Urząd Górniczy
ul. Obroki 87
40-833 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadza kontrole górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45° w wyrobiskach górniczych, w wyrobiskach podziemnych zakładach górniczych, dokonuje analizy stanu zagrożeń oraz stosowanej profilaktyki, wydaje decyzje z upoważnienia dyrektora.
 • Przeprowadza czynności związane z oddaniem do ruchu podstawowych maszyn i urządzeń zakładu górniczego w zakresie swojej specjalności technicznej w celu przygotowania projektów decyzji administracyjnych w powyższym zakresie.
 • Analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej w celu przygotowania stanowiska dyrektora Urzędu.
 • Przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analizy przyczyn i okoliczności tych zdarzeń w nadzorowanych zakładach górniczych, celem ustalenia stanu faktycznego, w tym osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości wraz z przygotowaniem projektów orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie.
 • Opracowuje roczne plany pracy i sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki i ewidencję zakłądów górniczych oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności Urzędu, w zakresie posiadanej specjalności technicznej.


Warunki pracy

Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie, szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie), narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenie gazów niebezpiecznych, możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu, narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdującymi się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą, częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.
Sposób wykonywania zadań: pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach, przemieszczanie się w wyrobiskach górniczych o zaniżonych wysokościach wymagających pozycji schylonych, przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia, częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko ..............., ogłoszenie numer...." (wpisać numer ogłoszenia). Oferty można składać osobiście w siedzibie urzędu lub za pośrednictwem poczty - termin uważa się za zachowany w przypadkach określonych w art. 57 par. 5 Kpa. Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych lub otrzymane po terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Do sprawdzenia wiedzy przeprowadzony zostanie test wiedzy. Do sprawdzenia umiejętności obsługi komputera - wykonanie zestawu czynności obejmujących MS Office Word 2003. Do sprawdzenia doświadczenia zawodowego przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu elektrycznym lub automatyki

doświadczenie zawodowe/staż pracy

5 lat doświadczenia zawodowego
jako osoba dozoru ruchu zakładu górniczego w specjalności elektrycznej - maszyny i urządzenia dołowe lub górnicze wyciągi szybowe w podziemnych zakładach górniczych lub podmiocie wykonującym czynności w ruchu zakładu górniczego lub w organach nadzoru górniczego w specjalności elektrycznej - maszyny i i urządzenia dołowe lub górnicze wyciągi szybowe lub w jednostce naukowo-badawczej w dziedzinie napędy elektryczne, urządzenia sygnalizacji szybowej w górniczych wyciągach szybowychpozostałe wymagania niezbędne:

 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności elektrycznej – maszyny i urządzenia dołowe lub górnicze wyciągi szybowe w podziemnych zakładach górniczych.
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów.
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, oraz ustaw: o służbie cywilnej, o systemie oceny zgodności, o dozorze technicznym, o ochronie danych osobowych, umiejętność obsługi komputera..
 • Skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa,
 • Stwierdzone kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie kontrolno-pomiarowym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Specjalistyczne przeszkolenie w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej lub górnicze wyciągi szybowe
 • Stwierdzone kwalifikacje kierownika działu energomechanicznego lub kierownika działu energomechanicznego ds obiektów podstawowych w podziemnych zakładach górniczych
 • Studia podyplomowe w zakresie transportu pionowego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Świadectwo kwalifikacji osoby dozoru wyższego.
 • Potwierdzenie posiadania kwalifikacji uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie kontrolno-pomiarowym.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zaświadczenie o odbyciu specjalistycznego przeszkolenia w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej lub górnicze wyciągi szybowe.
 • Stwierdzenie kwalifikacji kierownika działu energomechanicznego lub kierownika działu energomechanicznego ds. obiektów podstawowych w podziemnych zakładach górniczych.
 • Zaświadczenia pracy dokumentujące przebieg zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach .

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-26
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Specjalistyczny Urząd Górniczy
  ul. Obroki 87
  40-833 Katowice

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/03/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry