Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

naczelnik wydziału do spraw kierowania i nadzorowania pracy w Wydziale Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe w Oddziale GDDKiA w Lublinie

00-874 Warszawa ul. Wronia 53

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kieruje, organizuje, koordynuje i monitoruje pracę Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowe,
 • weryfikuje proponowane technologie w zakresie planowanych i realizowanych robót oraz weryfikuje specyfikacje techniczne dla robót drogowych i mostowych,
 • zarządza powierzonym majątkiem trwałym, analizuje potrzeby i kształtuje politykę wyposażenia sprzętowego,
 • analizuje i akceptuje (podpisem) przedłożone monitoringi jakości z wykonanych badań na realizowanych zadaniach,
 • współpracuje z innymi Wydziałami Oddziału, bierze udział w Radach Technicznych, w Zespołach Opiniowania Projektów Inwestycyjnych i Komisjach Opiniowania Projektów Inwestycyjnych, w pracach komisji odbioru robót,
 • analizuje i podpisuje sprawdzone (zweryfikowane) recepty oraz wyniki wykonanych badań,
 • bierze udział w pracach komisji odbioru robót,
 • nadzoruje pracę Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowe w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania jakością w laboratorium.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
-   obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


-   krajowe  wyjazdy służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-   praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
-   budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
-   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze zagadnień związanych z technologią budowy dróg

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu, wiedza z zakresu technologii robót drogowych,
 • znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025,
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office,
 • kompetencje kierownicze: zorientowanie na osiąganie celów, organizacja pracy, zarządzenie personelem, zarządzanie zasobami, egzekwowanie zobowiązań, świadomość kosztów, skuteczna komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • kursy z technologii drogowych,
 • uprawnienia do kierowania robotami drogowymi, uprawnienia do projektowania w zakresie dróg i mostów,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1 (komunikatywnym),
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o służbie cywilnej, ustawy Prawo budowlane.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-15
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Lublinie
  ul. Ogrodowa 21
  20-075 Lublin
  (z dopiskiem na kopercie oraz liście motywacyjnym: T-1)

  lub pocztą elektroniczną na adres lublin.rekrutacja@gddkia.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  03/02/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi