Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/11/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

naczelnik wydziału do spraw Wydziału Założeń Zieleni Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi- Wydział Zabytków Ruchomych i Rejestru Zabytków

90-425 Łódź, ul.Piotrkowska 99

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie i koordynowanie pracy wydziału oraz udzielanie pracownikom porad i niezbędnej pomocy w realizacji zleconych im zadań w celu prawidłowej realizacji zadań Wydziału
 • nadzorowanie wykonywania obowiązków przez podległych pracowników :sprawowanie kontroli wewnętrznej
 • nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników Regulaminu i innych przepisów wewnętrznych w celu zabezpieczenia zgodnej z przepisami realizacji zadań
 • przedstawianie spraw do akceptacji bezpośrednim przełożonym w celu realizacji zadań wydziału
 • proponowanie nowych form i metod pracy w celu usprawnienia prac Wydziału
 • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w kierowanym Wydziale w celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań
 • opracowywanie zakresów obowiązków , odpowiedzialności i uprawnień oraz wniosków i opinii służbowych odnośnie pracowników w kierowanym Wydziale
 • nadzór nad dbałością o kompletna, sprawna i kulturalna obsługę klientów .


Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa jak również związana z wyjazdami w teren,działania pod presją czasu,kontakt z klientem zewnętrznym, możliwość występowania sytuacji spornych, praca przy monitorze ekranowym,
stanowisko pracy znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym bez windy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie.
Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje maksymalnie 5 najlepszych kandydatek/kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy. Oświadczenia, list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Proponowane wynagrodzenie ok. 4.000 zł.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących w naborach do pracy w służbie cywilnej, druki oświadczenia dostępny na stronie KPRM.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe architektura krajobrazu, ogrodnictwo,ochrona środowiska,ochrona przyrody , leśnictwo

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość procedur administracyjnych, przepisów w zakresie ochrony zabytków,kodeksu postępowania administracyjnego,ustawy o służbie cywilnej ,Kodeks etyki i dziedzin pokrewnych oraz umiejętność ich stosowania w praktyce
 • Biegła umiejętność osługi komputera pakiet MS Office,
 • Umiejętność kierowania zespołem,motywowania pracowników,asertywność
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • prawo jazdy kat.B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego
 • zainteresowanie tematyką dot.ochrony zabytków
 • komunukatywność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy- kat B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry