Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

naczelnik wydziału do spraw administracyjno - technicznych Wydział Administracyjno - Techniczny

80-286 Gdańsk Jaśkowa Dolina 50

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kieruje pracą Wydziału Administracyjno-Technicznego oraz nadzoruje nad prawidłowością wykonywania pracy przez podległych pracowników w zakresie m.in.: zarządzania lokalami oraz pomieszczeniami będącymi w dyspozycji Inspektoratu, zaopatrywania Inspektoratu w niezbędny asortyment, zapewnienia prawidłowego działania sprzętu będącego na wyposażeniu Inspektoratu, właściwej współpracy z podmiotami zajmującymi się legalizacją sprzętu, naprawami oraz przeglądami, bieżącej eksploatacji i napraw pojazdów służbowych, prowadzenia spraw związanych z ewidencją wyposażenia Inspektoratu, obrotu dokumentów, w tym współpracy z operatorami pocztowymi, realizacji zapotrzebowania na umundurowanie i inne elementy niezbędnego wyposażenia inspektorów transportu drogowego,
 • prowadzi spawy związane z zakupem środków trawałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • prowadzi w programie komputerowym ewidencje środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych. Wystawianie dokumentów OT, LT i MT. Sporządzanie rocznego sprawozdania do GUS o stanie i ruchu środków trwałych;
 • współpracuje z pracownikami innych komórek organizayjnych w zakresie działania Inspektoratu;
 • ewidencjonuje i weryfikuje roczne sprawozdania w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
 • nadzór nad gospodarką mandatową.


Warunki pracy


 • praca przy monitorze ekranowym przy naturalnym i sztucznym oświetleniu powyżej 4 godzin dziennie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • budynek 2-kondygnacyjny - brak wind,

 • stanowisko pracy mieści się na II piętrze, na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, skanerInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Oferty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczone faksem, dostarczone po terminie lub niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne" - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 5 500 -       6 000 zł brutto (+ wysługa lat). Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres elektroniczny: kadry@witd.gdansk.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 58 524 12 94. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji (Urząd zastrzega sobie prawo do komunikowania się z kandydatami/kandydatkami poprzez pocztę elektroniczną).Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych;
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • bardzo dobra znajomość MS Office (Word, Excel);
 • znajomość zasad prowadzenia gospodarki materiałowej;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu;
 • umiejętność konstruktywnego myślenia;
 • umiejętność operatywnego działania, reagowania, rozstrzygania i podejmowania decyzji;
 • umięjętnośc bardzo dobrej organizacji pracy oraz ustalania piorytetów;
 • umiejętność pracy w zespole oraz zarządzania ludźmi;
 • odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność i samodzielność;
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi programu Progman Wyposażenie;
 • min. roczne doświadczenie w kierowaniu zespołem;


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • kopia prawa jazdy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem;

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-03-20
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku
  ul. Jaśkowa Dolina 50
  80 -286 Gdańsk

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  02/03/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi