Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 15/02/2019.

Młodzieżowy dom kultury, Stanowisko nauczycielki/a- instruktorki/a zajęć szachowych

Pruszków, mazowieckie

Mazowiecki Bank Ofert Dla Nauczycieli

Opis stanowiska pracy

Dane adresowe:

Typ: Młodzieżowy dom kultury
Rodzaj placówki: publiczna
Nazwa szkoły/placówki: Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie
Miejscowość: Pruszków
Ulica: Kościuszki
Nr domu: 41
Kod pocztowy: 05-800
Telefon: 227588128
Email: dyrektor@mdkpruszkow.pl

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: inna specjalność ogólnokształcąca
Liczba godzin w tygodniu: 4
Wymiar zatrudnienia: Wakat
Data dodania: 2018-01-02
Termin składania dokumentów: 2018-01-22
Opis oferty pracy:

 1. Wymagania formalne:
 • wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczycielki/a – instruktorki/a zajęć
 • minimum 2-letnie doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą
 1. Warunki pracy i płacy:
 • stanowisko: nauczyciel/ka – instruktor/ka zajęć szachowych
 • miejsce wykonywania pracy: Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie
 • rozpoczęcie pracy: luty
 • podstawa zatrudnienia: umowa o pracę
 • wymiar etatu: 4/18
czynny udział w wydarzeniach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV)
 • kserokopia świadectw pracy (w przypadku stażu pracy)
 • kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) lub w art. 140 ust. l ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842)
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu
 1.  Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie dokumentów osobiście lub pocztą do sekretariatu MDK w Pruszkowie, ul. Kościuszki 41, 05-800 Pruszków, do 22.01.2018 do godz. 14:00                w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wolne stanowisko pracy: nauczycielki/a – instruktorki/a zajęć szachowych”.
 
Oferty, które wpłyną  po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Na rozmowy kwalifikacyjne zostaną zaproszone tylko wybrane osoby. Rozmowy odbędą się między 25, a 29 stycznia.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektorkę Młodzieżowego Domu Kultury.
Pytania prosimy kierować na numer 22 759 93 80, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 15:00.
 

Prezentacja firmy

Oferty pracy dla nauczycieli publikowane przez szkoły i placówki województwa... mazowieckiego w Mazowieckim Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli. Za treść i aktualność tych ogłoszeń odpowiadają szkoły i placówki.   Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
12/01/2018
Wymiar etatu:
Obojętne
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
4
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Nauka / Edukacja / Szkolenia
do góry