Opis stanowiska pracy


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy specjalista do spraw obsługi finansowej projektów finansowanych z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w Wydziale Finansów i Budżetu

90-926 Łódź Piotrkowska 104

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie materiałów planistycznych oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu ŁUW w Łodzi i Wojewody Łódzkiego w zakresie zadań realizowanych przez Oddział Funduszy Europejskich i Desygnacji w układzie tradycyjnym i zadaniowym (w tym również sprawozdań z realizacji celów i mierników), w trybach i terminach wynikających z ustaw
 • weryfikacja finansowa dokumentacji niezbędnej do sporządzania wniosków o płatność, rozliczeń finansowych, sprawozdań związanych z realizacją projektów własnych ŁUW w Łodzi
 • przygotowywanie informacji dot. statusu projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu państwa oraz ze środków z Unii Europejskiej, monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego, identyfikowanie problemów i zagrożeń w realizacji projektów oraz przygotowywanie propozycji rekomendacji działań naprawczych
 • opracowywanie materiałów planistycznych oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu projektów własnych realizowanych przez ŁUW w Łodzi w ramach programów z udziałem środków Unii Europejskiej
 • sporządzanie wniosków o zapewnienie finansowania przedsięwzięcia oraz wniosków o uruchomienie rezerwy celowej z budżetu państwa i/lub z budżetu środków europejskich
 • współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i państwowymi jednostkami budżetowymi w zakresie obsługi finansowej projektów własnych realizowanych w ramach programów operacyjnych z udziałem środków UE
 • prowadzenie analiz na potrzeby usprawnienia funkcjonowania systemu wdrażania programów, m.in. analizowanie zgromadzonych danych, przygotowywanie raportów i rekomendacji, przygotowywanie zestawień i wizualizacji danych
 • prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych dla projektów urzędu


Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, dyspozycyjność, również w nieprzewidywalnych terminach Praca w stresie, pod presją czasu. Wydanie przez Wojewodę decyzji w sprawie zmian w budżecie bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia, udzielenie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielania, stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.


Kontakty zewnętrzne: kilka razy w tygodniu: kontakty z pracownikami administracji publicznej, w szczególności z pracownikami MSWiA i COPE, Ministerstwa Finansów, MFiPR


Kilka razy w roku: Pracownicy instytucji zewnętrznych przeprowadzających kontrole w Urzędzie


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze:  3 900- 4 200 zł + dodatek stażowy


Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2022 r., poz.1691 ze zm.)


Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.


Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.


W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.


Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).


„W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52


 


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
praca/ staż w obszarze finansów publicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • biegła znajomość obsługi komputera (internet, pakiet biurowy, w tym bardzo dobra znajomość edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego) znajomość systemu informacji prawnej lub innego elektronicznego publikatora aktów prawnych znajomość klasyfikacji budżetowej oraz przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości budżetowej i finansowej.
 • osoba powinna być: odpowiedzialna, rzetelna, samodzielna, dyspozycyjna. Konieczna jest umiejętność: analitycznego myślenia, prognozowania, rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach nieprzewidzianych i stresowych, szybkiego reagowania na czynniki ryzyka, stosowania prawa w praktyce, pracy w zespole, odporność na czynniki stresogenne, redagowania pism, znajomość programów wspomagających prace analityczne i raportowanie, wymagana jest wysoka kultura osobista oraz motywacja do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu wdrażania funduszy strukturalnych
 • szkolenia z zakresu rachunkowości oraz zasad funkcjonowania funduszy unijnych
 • znajomość języka angielskiego- B1
 • znajomość zasad rozliczania i realizacji projektów finansowanych ze środków UE i budżetu państwa; umiejętność redagowania pism. Znajomość systemów finansowo - księgowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • list motywacyjny podpisany odręcznie
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-10-03
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Łódzki Urząd Wojewódzki
  Punkt Obsługi Klienta bud.C
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
  z dopiskiem Oferta pracy nr 127521

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  22/09/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi