Opis stanowiska pracy


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy specjalista do spraw organizacji i wsparcia systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Wydziale Zdrowia

90-926 Łódź Piotrkowska 104

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad sprzętem użyczonym dysponentom zespołów ratownictwa medycznego i szpitalnym oddziałom ratunkowym
 • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji wyposażenia w Wydziale Zdrowia
 • współudział w realizacji zadań dotyczących właściwego gospodarowania środkami finansowymi, w tym działania rozliczeniowe, planistyczne i weryfikacyjne dla Oddziału Ratownictwa Medycznego
 • prowadzenie spraw związanych z roszczeniem o naprawienie szkody powstałej w następstwie udzielania pierwszej pomocy
 • opracowywanie danych i współudział w sporządzaniu projektu planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz jego aktualizacji, w tym współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami w zakresie zbierania niezbędnych informacji
 • przeprowadzanie kontroli dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałów ratunkowych, jednostek współpracujących z systemem oraz podmiotów prowadzących kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Podejmowanie działań i prowadzenie korespondencji w zakresie objętym kontrolą
 • współudział w realizacji zadań związanych z przyznawaniem dotacji celowych na inwestycje w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • przygotowywanie wystąpień do ministrów, ministerstw i sprawozdań do ww. jednostek oraz wystąpień do jednostek systemu, jednostek współpracujących z systemem, jednostek samorządu terytorialnego, NFZ, itp.


Warunki pracy

czynniki uciążliwe: praca w terenie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub prowadzenie kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy dziennie: podmioty lecznicze, dysponenci ZRM i SOR


kilka razy w miesiącu: klienci zewnętrzni z urzędu.


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 3900-4200 zł + dodatek stażowy


Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2022 r., poz.1691 ze zm.).


Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.


Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.


W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.


Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).


„W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
praca/staż w administracjipozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustaw o: wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Państwowym Ratownictwie Medycznym wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, kodeks postępowania administracyjnego, przepisów dotyczących gospodarowania mieniem
 • dokładność, dyspozycyjność, komunikatywność, rzetelność, umiejętność analizowania i wnioskowania, umiejętność interpretacji i trafnej oceny sytuacji, sprawowanie stanowczej kontroli, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność działania w sytuacjach trudnych. Znajomość obsługi programów biurowych - arkusz kalkulacyjny i edytor tekstu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu ratownictwa medycznego
 • praca/staż w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • odporność na stres


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • list motywacyjny podpisany odręcznie
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-09-25
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Punkt Obsługi Klienta bud.C
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
  z dopiskiem Oferta pracy nr 127065

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  13/09/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi