Opis stanowiska pracy


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy specjalista do spraw kontroli i nadzoru w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w Wydziale Zdrowia

90-926 Łódź Piotrkowska 104

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw w zakresie kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy, w tym ocena zgodności programów kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z ramowym programem, weryfikacja kadry dydaktycznej – w celu zatwierdzenia przez wojewodę programu kursu
 • dokonywanie całościowej analizy liczby, natężenia i czasu trwania obsługi zgłoszeń na numer alarmowy 999
 • opracowywanie danych i współudział w sporządzaniu projektu planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz jego aktualizacji, w tym współpraca z innymi podmiotami w zakresie zbierania niezbędnych informacji
 • koordynacja zadań z zakresu opiniowania projektów aktów prawnych związanych z ratownictwem medycznym oraz projektów zarządzeń wewnętrznych urzędu
 • przeprowadzanie kontroli podmiotów prowadzących kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałów ratunkowych, jednostek współpracujących z systemem, oraz podejmowanie działań i prowadzenie korespondencji w zakresie objętym kontrolą. Sporządzanie planów i sprawozdań z kontroli
 • współpraca w realizacji zadań z zakresu finansowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • koordynacja szkoleń wewnętrznych pracowników oddziału
 • przygotowywanie wystąpień do ministrów, ministerstw i sprawozdań do ww. jednostek oraz wystąpień do jednostek systemu, jednostek współpracujących z systemem, jednostek samorządu terytorialnego, Narodowy Fundusz Zdrowia, itp.


Warunki pracy

czynniki uciążliwe: kontakty zewnętrzne:


kilka razy dziennie: podmioty lecznicze, dysponenci Systemu PRM i jednostki współpracujące z Systemem


kilka razy w miesiącu: Jednostki systemu z innych województw, konsultanci wojewódzcy, NFZ, klienci zewnętrzni


kilka razy w roku: ministerstwa, centralne organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty prowadzące kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 



Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 3 500-4 000 zł plus dodatek stażowy


Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2022 r., poz.1691).


Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.


Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.


W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.


Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52


 



Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
praca/staż w administracji lub pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustaw o: wojewodzie i administracji rządowej w województwie, państwowym ratownictwie medycznym wraz z rozporządzeniami wykonawczymi
 • umiejętność argumentacji oraz przekonywania, dokładność, dyspozycyjność, komunikatywność, rzetelność, umiejętność analizowania i wnioskowania, umiejętność interpretacji i trafnej oceny sytuacji, sprawowanie stanowczej kontroli, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność działania w sytuacjach trudnych oraz asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu nauk o zdrowiu
 • odporność na stres


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-11-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Punkt Obsługi Klienta bud. C
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
  z dopiskiem Oferta pracy nr 110886

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  22/11/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi