Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Młodszy Referent

Od: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Miejsce pracy: Poznań

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Franowo 26
61-302 Poznań


Oferta: GKG.GPK.1000.4.2024

Stanowisko: Młodszy Referent

Opis stanowiska:
1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w rejestrze cen nieruchomości,
 2. zawiadamianie o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych,
 3. bezpośrednia obsługa klienta w zakresie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów  i budynków oraz w rejestrze cen nieruchomości,
 4. przygotowywanie dokumentów do odpowiedzi na pisma,
 5. przygotowywanie projektów pism,
 6. wykonywanie czynności administracyjno-biurowych, w tym obsługa korespondencji wchodzącej i przygotowanie korespondencji wychodzącej.

2. Zależność służbowa: Kierownik Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków.

3. Warunki pracy: praca w wymiarze pełnego etatu w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

4. Korzyści wynikające z zatrudnienia:

 1. Świadczenia finansowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 2. Dodatek stażowy.
 3. Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
 4. Liczne szkolenia podnoszące kwalifikacje.
 5. Dofinansowanie do nauki.

5. Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe o profilu geodezja lub wyższe pokrewne, lub wyższe administracyjne.
 2. Podstawowa znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. Podstawowa znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz       z rozporządzeniami wykonawczymi w zakresie ewidencji gruntów i budynków.
 4. Biegła znajomość obsługi komputera.
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 7. Obywatelstwo polskie.
 8. Nieposzlakowana opinia.

6. Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe (nieobowiązkowe):

 1. Podstawowa znajomość oprogramowania GEO-INFO.

7. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych): w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty

 1. CV (formularz do pobrania za pośrednictwem Internetu).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopia dokumentów poświadczająca wykształcenie.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 5. Oświadczenie o treści:
  „Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie”
 6. Oświadczenie zgodne z załączonym do niniejszego ogłoszenia wzorem, tytułem:
  a) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych,
  b) nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  c) cieszę się nieposzlakowaną opinią.

Uwaga:

 1. Kandydat może przedłożyć kserokopię innych dodatkowych dokumentów, które jego zdaniem świadczą o jego umiejętnościach np. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.
 2. Kandydat może przedłożyć dodatkowo Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy w przyszłych procesach rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Rozpatrywane będą tylko aplikacje:
  1) Kompletne (patrz: wymagane dokumenty oraz oświadczenia)
  2) Spełniające wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe
  3) Złożone we właściwy sposób (patrz: termin i miejsce składania dokumentów)
 4. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane. Dokumenty te zostaną komisyjnie zniszczone.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty prosimy przesyłać na adres: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Franowo 26, 61-302 Poznań, lub składać ( w zamkniętej kopercie) w pokoju nr 218, w terminie do dnia 17 maja 2024 r. — z powołaniem numeru oferty. Za datę doręczenia dokumentów uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (decyduje data wpływu).

Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kancelaria@podgik.powiat.poznan.pl (opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub za pośrednictwem platformy ePUAP (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego).

Prosimy o aplikowanie poprzez przycisk znajdujący się po prawej stronie ogłoszenia. X

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi