Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Młodszy Referent

Od: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Miejsce pracy: Poznań

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej 

ul. Franowo 26 

61-302 Poznań 

 

Oferta: GKG.GPK.1000.19.2023

Stanowisko: Młodszy Referent 

Opis stanowiska:

1.    Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 • aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w rejestrze cen nieruchomości,
 • zawiadamianie o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych,
 • bezpośrednia obsługa klienta w zakresie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w rejestrze cen nieruchomości,
 • przygotowywanie dokumentów do odpowiedzi na pisma,
 • przygotowywanie projektów pism,
 • wykonywanie czynności administracyjno-biurowych, w tym obsługa korespondencji wchodzącej i przygotowanie korespondencji wychodzącej.

2.    Zależność służbowa: Kierownik Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków.

3.    Warunki pracy: praca w wymiarze pełnego etatu w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

4.   Korzyści wynikające z zatrudnienia:

 • Świadczenia finansowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Dodatek stażowy.
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
 • Liczne szkolenia podnoszące kwalifikacje.
 • Dofinansowanie do nauki. 

5.   Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe: 

 • Wykształcenie średnie lub wyższe o profilu geodezja lub wyższe pokrewne, lub wyższe administracyjne.
 • Podstawowa znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Podstawowa znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi w zakresie ewidencji gruntów i budynków. 
 • Biegła znajomość obsługi komputera.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 • Obywatelstwo polskie. 
 • Nieposzlakowana opinia.

6.   Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe (nieobowiązkowe):

 • Podstawowa znajomość oprogramowania GEO-INFO.

7.   Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych): w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

8.   Wymagane dokumenty

 • CV (formularz do pobrania za pośrednictwem Internetu).
 • List motywacyjny.
 • Kserokopia dokumentów poświadczająca wykształcenie.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 • Oświadczenie o treści:
  „Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie”
 • Oświadczenie zgodne z załączonym do niniejszego ogłoszenia wzorem, tytułem:
  - posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych,
  - nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  - cieszę się nieposzlakowaną opinią.

Uwaga: 

 • Kandydat może przedłożyć kserokopię innych dodatkowych dokumentów, które jego zdaniem świadczą o jego umiejętnościach np. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp. 
 • Kandydat może przedłożyć dodatkowo Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy w przyszłych procesach rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 • Rozpatrywane będą tylko aplikacje: 
  1)  Kompletne (patrz: wymagane dokumenty oraz oświadczenia) 
  2)  Spełniające wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe 
  3)  Złożone we właściwy sposób (patrz: termin i miejsce składania dokumentów) 
 • Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane. Dokumenty te zostaną komisyjnie zniszczone. 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

1.  Oferty prosimy przesyłać na adres: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Franowo 26, 61-302 Poznań, lub składać ( w zamkniętej kopercie) w pokoju nr 218, w terminie do dnia 25 września 2023 r. – z powołaniem numeru oferty. Za datę doręczenia dokumentów uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (decyduje data wpływu). 

2. Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@podgik.powiat.poznan.pl (opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub za pośrednictwem platformy ePUAP (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego). 

Prosimy o aplikowanie poprzez przycisk znajdujący się po prawej stronie ogłoszenia. X

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi