Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Archiwum Państwowe w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy archiwista do spraw udostępniania zasobu archiwalnego i informacji naukowej Oddział IV - Udostępniania zasobu archiwalnego i informacji naukowej

Archiwum Państwowe w Katowicach
ul. Józefowska 104
40-145 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie kwerend celem udzielenia odpowiedzi na pisemne podania składane przez osoby fizyczne i prawne
 • Wykonywanie czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych w systemie teleinformatycznym EZD PUW
 • Przygotowywanie zaświadczeń, odpisów oraz kopii dokumentów do uwierzytelniania
 • Sprowadzanie materiałów archiwalnych i ich reprodukcji w celu realizacji zamówień użytkowników pracowni naukowej i wypożyczenia reprodukcji z/do innych archiwów
 • Przygotowywanie cyfrowych kopii dokumentów na potrzeby prowadzonych kwerend
 • Bezpośrednie udostępnianie środków ewidencyjnych i materiałów archiwalnych w pracowni naukowej celem umożliwienia realizacji tematów badawczych zgłaszanych przez użytkowników Archiwum
 • Udzielanie informacji klientom celem zapoznania z zasobem Archiwum oraz wskazania właściwego sposobu załatwienia sprawy
 • Prowadzenie ewidencji udostępnianych materiałów archiwalnych oraz osób korzystających z zasobu Archiwum do celów zabezpieczenia zasobu oraz prowadzenia statystyki udostępnień
 • Pomoc w przygotowywaniu wystaw, w tym wyszukiwanie dokumentów na potrzeby wystaw, wygłaszanie prelekcji i publikowanie w celu popularyzacji Archiwum i jego zasobu


Warunki pracy

- praca biurowa i fizyczna w siedzibie urzędu,
- kontakt z kurzem, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi i grzybami,
- praca na wysokości do 3 metrów w magazynach archiwalnych,
- praca przy sztucznym oświetleniu,
- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, skaner),
- stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze urzędu (budynek 1 piętrowy),
- magazyny archiwalne na różnych kondygnacjach,
- konieczność poruszania się między kondygnacjami, brak dźwigu osobowego,
- brak specjalistycznych urządzeń, umożliwiających pracę osobom niewidomym, głuchoniemym oraz niedosłyszącym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wszystkie oświadczenia (oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe) muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń.
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie oraz o metodach i technikach jakie będą zastosowane.

Oferty złożone po terminie lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.

Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Proponowane wynagrodzenie brutto: 2 700,00 zł
Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty dodatku za wysługę lat.

Przewidywany termin zatrudnienia: październik 2020 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: kadry@katowice.ap.gov.pl lub numerem tel. 32 2087894 lub 32 2087840


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie archiwalne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego
doświadczenie w pracy archiwalnej (staże, praktyki, umowy zlecenia)

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Kurs kancelaryjno-archiwalny (wymagany w przypadku braku wykształcenia kierunkowego)
 • Znajomość zagadnień z zakresu archiwistyki i historii oraz nauk pokrewnych
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 • Umiejętność pracy w zespole, umiejętność nawiązywania kontaktów
 • Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego w stopniu bardzo dobrym
 • Przeszkolenie z obsługi komputerowych baz danych i systemu informatycznego EZD PUW


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-09-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Katowicach
  ul. Józefowska 104
  40-145 Katowice
  z dopiskiem - „oferta zatrudnienia - młodszy archiwista Oddział IV"

  Dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: kadry@katowice.ap.gov.pl (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/09/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry