#

laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie

Krosno, podkarpackie

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej do spraw wykonywania badań w Pracowni Patologii

38-455 Krosno ks. Piotra Ściegiennego 6A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonuje badania wykrywania markera w monitoringu wścieklizny oraz badania mikrobiologiczne w kierunku Salmonella metodą hodowlaną,
 • wykonuje posiewy do innych badań mikrobiologicznych oraz wykonuje badania parazytologiczne, w tym badania na włośnie,
 • przygotowuje próbki do badań mikroskopowych oraz mikrobiologicznych,
 • przygotowuje wyposażenie do badań, realizuje sprawdzenia bieżące i okresowe,
 • przygotowuje obiekty do badań, rejestruje próbki w rejestrach badawczych, pozbywa się obiektów i próbek po badaniach, prowadzi zapisy dotyczące przekazywania odpadów,
 • prowadzi zapisy techniczne związane z badaniami dotyczące wykonywanych badań pracowni,
 • generuje/opracowuje raporty z badań, raporty zbiorcze dotyczące wykonywanych badań,
 • planuje i przygotowuje zapotrzebowania na sprzęt, odczynniki i testy.


Warunki pracy

- praca w szczegónie trudnych warunkach środowiskowych,


- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),


- praca przy materiale zakaźnym (podejrzenia o choroby w tym wścieklizny) praca przy pobieraniu próbek (wycinki narządów), praca z materiałem w różnym stanie rozkładu, uciążliwości związane z zapachem materiału patologicznego,


- praca z materiałem zakaźnym (tkanki zwierząt, wymazy, zeskrobiny),


- praca z odczynnikami chemicznymi,


- praca przy komputerze,


- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia elektroniczne dydaktyczne oraz pomiarowe i specjalistyczne.


Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku piętrowym wyposażonym w windę.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

- Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.


- Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie, ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno w Dziale ds. pracowniczych, bhp i p.poż. lub przesłać pocztą z dopiskiem "Ogłoszenie o naborze Nr 133739 - Imię i nazwisko..." w terminie do 26.02.2024 r. (decyduje data stempla pocztowego). Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będa rozpatrywane.


- Tylko kandydatki/kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie albo pisemnie czy elektronicznie, o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania rekrutacyjnego.


- Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: test (w przypadku zakwalifikowania po wstępnej selekcji co najmniej 10 kandydatów), rozmowa kwalifikacyjna, praktyczne wyjkonanie zadań.


- Oferty kandydatek/kandydatów, które zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania rekrutacyjnego i zostały umieszczone w protokole, mogą zostać odebrane w ciagu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie 3 miesięcy zostaną komisyjnie zniszczone.


- Oferty pozostałych kandydatek/kandydatów będą odsyłane na ich adres zamieszkania.


- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  (13) 43-259-23 wew. 34Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie weterynaryjne lub chemiczne lub analityczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
do 1 roku w akredytowanym laboratorium mikrobiologicznym/chemicznym lub pokrewnym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • podstawowa znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących",
 • znajomość programu CELAB,
 • podstawowa znajomość rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A1,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była /był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2023 poz. 342, 497 i 1195),
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-02-26
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
  Dział ds. pracowniczych, bhp i p.poż.
  ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A
  38-400 Krosno

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  14/02/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi