Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 18/11/2018.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zawierciu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

księgowy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zawierciu ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • PROWADZENIE PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI I PŁAC NA PROGRAMIE PŁATNIK
 • SPRWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJACYMI PRZEPISAMI, OPRACOWYWANIE I REALIZACJA PLANOW FINANSOWYCH,BUDŻETOWYCH,
 • SPRAWOZDANIA GUS,ZUS, URZĄD SKARBOWY , PRAWIDŁOWE I TERMINOWE ROZLICZANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH,
 • OPRACOWYWANIE PLANÓW FINANSOWYCH ,NADZÓR NAD EWIDENCJĄ EGZEKUCJI NALEZNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH, ARCHIWIZACJA DOKUENTACJI ZWIĄZANEJ ZE STANOWISKIEM PRACY,
 • WSPŁPRACA Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI NADZORU BUDOWLANEGO, ORGANAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI,
 • PEŁNA ZNAJOMOŚĆ USTAWY O RACHUNKOWOŚCI, USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH,
 • OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK,SPORZĄDZANIE BILANSU ROCZNEGO,RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT,ROZLICZANIE NALEZNOŚCI BUDŻETOWYCH WLASNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH, DELEGACJI,
 • NALICZANIE I SPORZĄDZANIE LIST WYNAGRODZEŃ,ODPROWADZANIE SKŁADEK ZUS,EWIDENCJA I ROZLICZANIA PODATKOWE (DEKLARACJE PIT-4R I PIT-11)
 • PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ EGZEKUCYJNYCH W ADMINISTRACJI
 • PROWADZENIE INNYCH SPRAW Z ZAKRESU TEMATYCZNEGO STANOWISKA PRACY,


Warunki pracy

PRACA PRZY KOMPUTERZE I INNYCH URZĄDZENIACH BIUROWYCH, OŚWIETLENIE SZTUCZNE I NATURALNE, PRACA BIUROWA W BUDYNKU NA PARTERZE, BUDYNEK PRZYSTOSOWANY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
TERMIN ROZPOCZĘCIA PRACY 01.07.2018 R.
DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE Z DOPISKIEM 'NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PINB W ZAWIERCIU". DOKUMENTY KTÓRE WPŁYNĄ PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE. KANDYDACI KTÓRZY ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANI POINFORMOWANI ZOSTANĄ TELEFONICZNIE LUB PISEMNIE, CELEM PRZEPROWADZENIA ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANE KRYTERIA. BRAK TAKIEJ INFORMACJI JEDNOZNACZNY BĘDZIE Z ODRZUCENIEM OFERTY. ODRZUCONE OFERTY ZOSTANĄ KOMISYJNIE ZNISZCZONE. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU 0 32 67 02074 ANETA PAŁKA - POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W ZAWIERCIU OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 8 DO 14


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe -min. wykształcenie wyższe I stopnia . UKOŃCZENIE EKONOMICZNYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH LUB LICENCJACKICH , EKONOMICZNYCH WYŻSZYCH STUDIÓW ZAWODOWYCH ,UZUPEŁNIAJĄCYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH LUB EKONOMICZNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
• staż pracy: 3 lata LUB WPIS DO BIEGŁYCH REWIDENTÓW W NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW, LUB OSOBA POSIADAJĄCA CERTYFIKAT KSIĘGOWY UPRAWNIAJĄCY DO USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ALBO ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE UPRAWNIAJĄCE DO USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH, OŚWIADCZENIE O NIESKAZANIU ZA PRZESTĘPSTWO PRZECIWKO MIENIU,PRZECIWKO OBROTOWI GOSPODARCZEMU, PRZECIWKO DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH ORAZ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,PRZECIWKO WIARYGODNOŚCI DOKUMENTÓW LUB ZA PRZESTĘPSTWO SKARBOWE, PEŁNA ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH,POSIADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO , KORZYSTANIE Z PEŁNI PRAW PUBLICZNYCH, NIESKAZANIE PRAWOMOCNYM WYROKIEM ZA UMYŚLNE PRZESTĘPSTWO LUB UMYŚLNE PRZESTĘPSTWO SKARBOWE,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • • WYKSZTAŁCENIE: WYŻSZE EKONOMICZNE, DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W ADMNISTRACJI PUBLICZNEJ ,BUDŻET,KSIEGOWOŚC, UMIEJETNOŚC PRACY SAMODZIELNIE I W ZESPOLE, ODPORNOŚC NA STRES,KOMINUKATYWNOŚĆ,DOKŁADNOŚC,SUMIENNOŚĆ,RZETELNOŚĆ,ZNAJOMOŚC OBSŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ, ZNAJOMOŚC USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-16
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/10/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
  do góry