Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/06/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

księgowy Zespół ds. finansowo - księgowych i administracyjnych

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Orląt Lwowskich 8
71-340 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie list płac, zleceń w programie płacowym wraz z księgowaniem, prowadzenie rozliczeń zasiłków chorobowych, wynagrodzeń za czas choroby oraz pozostałych zasilków, przygotowywanie dokumentów Rp-7, Z3, obsługa programu Płatnik;
 • księgowanie faktur oraz innych dokumentów księgowych ( kosztowych);
 • obsługa Informatycznego Systemu Trezor oraz bankowości elektronicznej NBP (sporządzanie przelewów do wysłania);
 • obsługa dochodów własnych jednostki;
 • sporządzanie zestawień i sprawozdań finansowo - księgowych, budżetowych i innych wg. potrzeb;
 • prowadzenie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • dokonywanie zamówień na potrzeby jednostki;


Warunki pracy

Narzędzia pracy - komputer, elektryczne urządzenia biurowe; bariery architektoniczne - biuro na I piętrze: możliwość poruszania się po budynku - brak podjazdów; drzwi odpowiedniej szerokości; nie dostosowane toalety dla osób niepełnosprawnych, wyjazdy służbowe

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod CV, listem motywacyjnym i oświadczeniami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną. Oferty proszę składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem " Oferta pracy na wyżej wymienione stanowisko i numer ogłoszenia"
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 432 41 00.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne lub pokrewne pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
na stanowisku związanym z prowadzeniem rachunkowości, obsługi finansowej, płacowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office;
 • prawo jazdy kat. B ( czynne prowadzenie pojazdów);
 • umiejętność naliczania list płac, zleceń wraz z obsługą programu płacowego oraz programu Płatnik;
 • umiejętność ewidencji finansowo - księgowej;
 • umiejętność rozliczania faktur, księgowanie;
 • rzetelność;
 • umiejętność współpracy;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • znajomość przepisów prawa z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, ubezpieczeń społecznych, przepisów z zakresu spraw budżetowych oraz prawa zamówień publicznych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji;
 • komunikatywność, dyspozycyjność;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych i znajomość obsługi oprogramowania komputerowego stosowanego w Inspektoracie;
 • obsługa Programu Trezor, E-puap, Symfonia(FK), Optima(Płace), NBP - bankowośc elektroniczna


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzajacych ukończone kursy, szkolenia, kopie świadectw pracy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
  do góry