Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

księgowy do spraw rachunkowości w Drugim Dziale Rachunkowości Budżetowej w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
ul. Dolna Wilda 80A
61 - 501 Poznań


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bieżące dokonywanie księgowań wydatków budżetowych w księgach rachunkowych Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu na podstawie dowodów księgowych.
 • Kontrola realizacji zobowiązań wobec dostawców i usługodawców, a także pracowników (z wyłączeniem ZFŚS i PKZP).
 • Kontrola realizacji należności od kontrahentów i pracowników (z wyłączeniem ZFŚS i PKZP).
 • Dekretowanie dowodów księgowych oraz sporządzanie dokumentów księgowych wewnętrznych i zewnętrznych własnych.
 • Sprawdzanie zgodności zleconych przelewów sporządzonych w systemie bankowości elektronicznej z dokumentami źródłowymi i dokonywanie akceptacji przez złożenie podpisu na ich zestawieniu.
 • Terminowe i rzetelne sporządzanie pism z zakresu wykonywanych zadań, właściwe ich ewidencjonowanie w systemach oraz przechowywanie.
 • Prowadzenie ewidencji, wynikających z przepisów dotyczących obsługi kancelaryjnej w zakresie prowadzonych spraw oraz obsługiwanie dokumentów w systemie zgodnie z podręcznikami użytkownika.
 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji zgodnie z ustawą o rachunkowości lub innymi przepisami oraz okresowe przekazywanie jej do archiwum.


Warunki pracy

• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
- praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, skaner, kserokopiarka, telefon,
- oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym,
- dostęp do szerokiego spektrum danych objętych tajemnicą skarbową,
- praca w trybie jednozmianowym.
• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- drzwi odpowiedniej szerokości,
- konieczność przemieszczania się między budynkami,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto (wg mnożnika 1,610 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).
O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.
Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Konieczność opatrzenia własnym podpisem cv, listu motywacyjnego oraz wymaganych oświadczeń
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy
w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/ogloszenia/nabory/wzory-oswiadczen
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM
i BIP IAS Poznań.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 618586289.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dokładność i systematyczność,
 • umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji,
 • umiejętność jasnego i zwięzłego przekazywania informacji,
 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji),
 • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • umiejętność redagowania pism,
 • wnikliwość i rzetelność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność rozwiązywania problemów i tworzenia koncepcji realizacji zadania,
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
 • znajomość zasad księgowości i rachunkowości.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji ,
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423) - dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-25
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  ul. Dolna Wilda 80A
  61 - 501 Poznań z dopiskiem „oferta pracy ds. rachunkowości – IFR2”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
  do góry