Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 19/01/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

księgowy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki oraz pełnej księgowości i rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • prowadzenie gospodarki finansowej, w tym sporządzanie planów finansowych oraz niezbędnych zmian w tym zakresie;
 • sporządzanie wymaganej sprawozdawczości budżetowej z wykonania planów oraz analiz dot. realizacji wydatków budżetowych;
 • sporządzanie sprawozdawczości do GUS;
 • sporządzanie list płac i przelewów dot. wypłat z list płac, prowadzenie spraw z zakresu ZUS oraz rozliczanie podatku dochodowego pracowników;
 • sporządzanie rocznego bilansu i opracowywanie projektu budżetu na podstawie analizy wykonania budżetu;
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką materiałową i mieniem Inspektoratu;
 • prowadzenie nadzoru nad przekazywaniem i archiwizacją dokumentów księgowych i zestawień korespondencji Inspektoratu;
 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych;
 • prowadzenie wszelkich spraw pracowniczych, w tym z zakresu bhp;
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych, gospodarki mandatowej i ksiąg inwentarzowych.


Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu, dobowa norma czasu pracy do uzgodnienia, preferowane godziny pracy inspektoratu. Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych. Praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na parterze budynku- nie występują bariery architektoniczne, jest winda oraz dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych toaleta. Jest to stanowisko jednoosobowe, samodzielne.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu) nie będą brane pod uwagę. List motywacyjny oraz każde z oświadczeń mają być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (95) 741 12 19. Informacja o godzinach pracy inspektoratu umieszczona jest na stron www.bip.miedzyrzecz.lo.pl. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
Co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczegółowych dla jednostek budżetowych ;
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • znajomość zasad księgowości budżetowej sektora finansów publicznych;
 • znajomość zasad naliczania i rozliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej;
 • znajomość przepisów z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych ;
 • niekaralność przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe ;
 • rzetelność i odpowiedzialność;
 • znajomość przepisów prawa pracy i postępowania egzekucyjnego;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • mile widziane doświadczenie w administracji publicznej;
 • umiejętność obsługi oprogramowania Płatnik, SJO BESTIA, QNT - Finanse, Płace, Kadry;
 • umiejętność obsługi programu Płatnik


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów i świadectw pracy potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych;
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo kopia świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-27
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/07/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
  do góry