Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 18/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie

Lubelski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

księgowy

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie
ul. Magnoliowa 4
20-143 Lublin


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie dokumentacji księgowej do dekretacji oraz realizacji,
 • obsługa programu Płatnik,
 • prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przygotowywanie dokumentów do księgowania, umów ,
 • współudział w przygotowaniach sprawozdań z zakresu budżetu zadaniowego,
 • prowadzenie ewidencji rachunków będących dochodem budżetu państwa,
 • nadzór formalny finansowy nad kierowcami – wydawanie kart, sprawdzanie rozliczenia paliwa i przejechanych kilometrów ,
 • prowadzenie rejestru majątku WIF oraz kontrola zgodności ze faktycznym stanem,
 • prowadzenie rejestru umów z podmiotami zewnętrznymi.


Warunki pracy

Praca w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Lublinie. Miejsce pracy w urzędzie zlokalizowane jest w budynku przy ul. Magnoliowej 4 w Lublinie, na I piętrze, z dostępem do windy osobowej. Praca na stanowisku wiąże się z codzienną obsługą komputera i urządzeń biurowych. Brak oznaczeń dla osób niewidomych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomych, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o jego terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81/53-222-18.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie o profilu ekonomicznym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w księgowości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość klasyfikacji budżetowej,
 • dobra obsługa komputera,
 • umiejętność zastosowania w praktyce przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, podatków,
 • znajomość obsługi programu Płatnik,
 • komunikatywność,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność stosowania w praktyce przepisów administracyjnych,
 • znajomość obsługi programu VideoTEL, Trezor.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-23
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/06/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
  do góry