Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 31/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kontroler skarbowy do spraw audytu i kontroli środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA w Wydziale Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA w Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
ul. Dr. E. Warmińskiego 18
85-950 Bydgoszcz


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie audytów i kontroli w ramach krajowych programów operacyjnych, regionalnych programów operacyjnych, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Europejskiego Funduszu Dostosowania do Glabalizacji w perspektywie 2014-2020 oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA
 • Wykonywanie audytów i kontroli w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz programu Erasmus+
 • Wykonywanie w odniesieniu do programu Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa audytów i kontroli w ramach poświadczania wydatków i dochodów zadeklarowanych przez Wspólną Instytucję Zarządzającą w rocznym raporcie finansowym a także wykonywanie audytów zamknięcia pomocy
 • Wykonywanie czynności w ramach audytu rocznych rachunków agencji płatniczej z EFRG oraz EFRROW w odniesieniu do rachunków oraz systemów zarządzania i kontroli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Opracowywanie we współpracy z Departamentem Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów projektów sprawozdań audytowych, protokołów oraz podsumowań ustaleń i wystąpień do jednostek podlegających badaniom
 • Udział, na zasadach konsultacji, w tworzeniu i doskonaleniu procedur związanych z wykonywaniem audytu i kontroli
 • Realizowanie zadań w ramach wykonywania funkcji specjalnej jednostki Wspólnej Polityki Rolnej
 • Zapewnienie wsparcia OLAF w związku z organizacją inspekcji i kontroli na miejscu


Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie,
• wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 4.053,76 zł brutto przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,995,
• dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka"),
• nagrody jubileuszowe,
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
• ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczęcia pracy między 7:00 a 8:00,
• otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,
• pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,
• możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
• możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca administracyjno-biurowa
• praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
• praca w terenie
• budynek urzędu nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zakres tematyczny przewidziany w naborze:
- Fundusze Europejskie,
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
- ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
DOKUMENTY ZAWARTE W OFERCIE PRACY, TJ. LIST MOTYWACYJNY, CV ORAZ OŚWIADCZENIA, MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM, A DODATKOWO LIST MOTYWACYJNY I OŚWIADCZENIA TAKŻE DATĄ.
Dokumenty przedkładane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór).
Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów i polegać będzie na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności kandydata w formie testu oraz rozmowie kwalifikacyjnej. Zastrzega się możliwość rezygnacji z testu i połączenia sprawdzenia wiedzy z rozmową kwalifikacyjną.
O terminach etapów naboru kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną – w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu i adresu e-mailowego.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 4053,76 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,995.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 32 56 173 lub pisząc na adres e-mail: nabory.IAS.Bydgoszcz@mf.gov.pl


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w administracji lub co najmniej 1 rok w obszarze podatków lub w obszarze administracji skarbowej


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Dobra znajomość przepisów z zakresu prawa unijnego, finansów publicznych oraz zamówień publicznych
 • Dobra znajomość zagadnień audytu i kontroli, w tym w zakresie funduszy pomocowych i środków publicznych
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość jednego z podstawowych języków roboczych KE (angielski lub niemiecki lub francuski) na poziomie komunikatywnym, pozwalającym na swobodne korzystanie z dokumentacji
 • Przeszkolenie: audyt wewnętrzny/ Certified Internal Auditor (CIA)/ Certified Government Auditing Professional (CGAP), metody i techniki audytu
 • Uprawnienia: Audytor wewnętrzny/biegły rewident/Certified Internal Auditor (CIA)/Certified Government Auditing Professional (CGAP)
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia/uprawnień

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-09-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
  ul. Dr. K. Marcinkowskiego 7
  85-056 Bydgoszcz
  z dopiskiem „ oferta pracy IAS – ICE-Toruń”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  28/09/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry