Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 17/10/2019.

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kontroler skarbowy do spraw postępowania celnego w Dziale Postępowania Celnego

Pomorski Urząd Celno - Skarbowy w Gdyni
ul. Pólnocna 9A
81-029 Gdynia


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wymiar należności celnych i podatków oraz innych opłat związanych z importem towarów: - kontrola zgłoszeń celnych na wniosek importera i z urzędu, - prowadzenie postępowań w zakresie opłat w sprawach celnych, elementów służących do naliczania należności celnych (klasyfikacja taryfowa, wartość celna, pochodzenie towarów) oraz innych środków przewidzianych w wymianie towarowej, - prowadzenia postępowań dotyczących zwolnień z należności celnych, - prowadzenie postępowań dotyczących podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług związanych z obrotem towarowym z państwami trzecimi
 • Obejmowanie towarów procedurami celnymi i regulowanie sytuacji towarów związanych z przywozem i wywozem: - wymiar należności celnych i podatkowych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów
 • Przygotowywanie sprawozdań z realizacji planu pracy Działu
 • Prowadzenie rejestrów spraw w systemach informatycznych i obsługa systemów funkcjonujących w komórce organizacyjnej
 • Właściwe zabezpieczanie dokumentów oraz mienia i pomieszczeń komórki organizacyjnej, zarówno w czasie pracy, jak i po jej zakończeniu
 • Zapoznawanie się na bieżąco z nowymi regulacjami prawnymi oraz potwierdzanie przyjęcia ich do wiadomości
 • Racjonalna obsługa i prawidłowa eksploatacja sprzętu powielającego, komputerowego, oprogramowania i innego wyposażenia, będącego na stanie Działu
 • Podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia jednolitości postępowania w komórce


Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca biurowa,
• praca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych,
• praca w zespole pod presją czasu,
• praca jednozmianowa w porze dziennej,
• czas pracy zgodny z ustawa o służbie cywilnej.
miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• dwukondygnacyjny budynek z węzłem sanitarnym i parkingiem, pomieszczenie sanitarne, stanowisko pracy zorganizowane jest zgodnie z przepisami bhp.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Umowa o pracę na czas określony - 12 miesięcy.

Proponowane wynagrodzenie 3.016,88 zł brutto.
W ofercie należy podać numer ogłoszenia.

Wymagane dokumenty, w szczególności list motywacyjny oraz oświadczenia winne być opatrzone datą
i własnoręcznym podpisem kandydata.
Wzór oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej
w Gdańsku w zakładce Ogłoszenia: Nabór - wzory oświadczeń.”
Wymagane doświadczenie zawodowe powinno jednoznacznie wynikać z dołączonych dokumentów.

Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku).

Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
I - ocena złożonych dokumentów
II - sprawdzian wiedzy
III - rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani
o kolejnych etapach rekrutacji. W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 58 30-09-732.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów Ordynacji podatkowej, prawa celnego, materialnego i proceduralnego
 • łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Niekaralność zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261), lub współpracy z tymi organami“ – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przez dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  kancelaria – I p. pok.104

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/11/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry