Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 07/06/2020.

Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik zespołu w Zespole Koordynacji Inwestycji w Wydziale Koordynacji i Monitorowania Inwestycji Drogowych w Oddziale GDDKiA w Szczecinie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Szczecinie
Al. Boh. Warszawy 33
70-340 Szczecin


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie, nadzorowanie, koordynowanie i monitorowanie pracy Zespołu w celu właściwego i terminowego pozyskania informacji zarządczej o wynikach i stanie przygotowania oraz realizacji projektów inwestycyjnych,
 • koordynowanie prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu postępu rzeczowo-finansowego, raportów i informacji o inwestycjach oraz przekazywania informacji zbiorczych,
 • współpraca z Kierownikami Projektów poszczególnych zadań inwestycyjnych w zakresie zarządzania umowami z Wykonawcami oraz Inżynierami Kontraktu w zgodności z Warunkami Kontraktu na Roboty oraz Warunkami Kontraktu na Nadzór Inwestorski w ramach prowadzonych zadań inwestycyjnych,
 • uczestniczenie w wypracowywaniu jednolitych dla Oddziału trybów postępowania i koordynacji wdrażania procedur w zakresie przygotowywanych i realizowanych inwestycji oraz branie udziału w spotkaniach dotyczących rozwiązywania problemów inwestycyjnych,
 • monitorowanie i analizowanie roszczeń, zmian oraz zagrożeń występujących na kontraktach oraz nadzorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych oraz Centrali,
 • dokonywanie analizy ryzyka w zakresie postępowań administracyjnych prowadzonych w ramach przygotowania i realizacji inwestycji, współpraca z Biurami GDDKiA oraz właściwymi terenowo władzami i instytucjami w sprawach dotyczących inwestycji,
 • koordynowanie działań Kierowników Projektów podejmowanych w celu mobilizacji Wykonawcy i Konsultanta w zakresie wykonywania projektów zgodnie z harmonogramami oraz dokonywanie wyrywkowej weryfikacji prawidłowości realizacji inwestycji zgodnie z warunkami kontraktów,
 • wspieranie Kierowników Projektu z ramienia Zamawiającego podczas spotkań zewnętrznych w zakresach wskazanych przez zwierzchników oraz przy współpracy z innymi wydziałami merytorycznymi, prowadzenie ogólnej koordynacji spraw z zakresu realizowanych inwestycji drogowych.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w biurze,
- praca w terenie,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

Pracownikom oferujemy:
 stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 trzynaste wynagrodzenie,
 ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
 dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o metodach naboru:
- weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
- możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy
- rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres szczecin.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając
w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 91/43-25-350 lub 91/43-25-372.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze projektowania lub realizacji zadań związanych z budową lub przebudową lub remontami dróg i obiektów inżynierskich,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych, ustawy o drogach publicznych oraz prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących dróg i obiektów inżynierskich, znajomość przepisów FIDIC,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami,
 • przeszkolenie z zakresu: warunków kontraktowych FIDIC, funduszy unijnych,
 • uprawnienia o specjalności drogowej lub mostowej lub budowlanej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • owiadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
 • kopia uprawnień w specjalności drogowej lub mostowej lub budowlanej

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-30
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  GDDKiA Oddział w Szczecinie
  Al. Boh. Warszawy 33
  70-340 Szczecin
  z dopiskiem „Oferta pracy –I-4”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  18/03/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry