Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/04/2019.

Opis stanowiska pracy


Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik zespołu

80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kierowanie, nadzorowanie, wykonywanie czynności dotyczących rozliczania zadań, sporządzania meldunków, raportów, sprawozdań oraz pism w celu właściwej realizacji zadań
 • Kierowanie, nadzorowanie, wykonywanie czynności dotyczących sporządzania wniosków w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Kierowanie, nadzorowanie, wykonywanie czynności dotyczących przygotowania propozycji do planu inwestycji, planu remontów oraz wymaganych przepisami dokumentów w celu zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację.


Warunki pracy

praca biurowa przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, wyjazdy służbowe;

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika: 1.737 (tj. 3.254,86 zł.) plus dodatek za wysługę lat

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe techniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze planowania realizacji robót budowlanych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów; prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, oraz przepisów regulujących finansowanie inwestycji z budżetu państwa
 • umiejętność kierowania zespołem
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz nieprzewidywalnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • - uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-22
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
03/10/2018
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry