#

KIEROWNIK SEKCJI EKSPLOATACJI I TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI

Akademia Sztuki Wojennej

00-910 Warszawa, mazowieckie

Oferta promowana

Opis stanowiska pracy

1)  znajomość przepisów prawnych ogólnie obowiązujących i regulacji resortowych regulujących zagadnienia na zajmowanym stanowisku;

2)  planowanie i realizacja zadań związanych z zapewnieniem odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych zajmowanych przez komórki organizacyjne Akademii poprzez właściwe wykonywanie planowanych napraw i konserwacji wynikających z przeglądów, usuwanie awarii i jej skutków oraz doraźne wykonywanie mebli biurowych  o niestandardowych wymiarach i ich naprawy;

3)  nadzór nad określeniem ilości i jakości środków materiałowych potrzebnych do realizacji zadań konserwacyjnych w celu wstępnego przygotowania dokumentacji o zamówienie publiczne oraz ścisła współpraca w tym zakresie z Zespołem Zamówień Publicznych;

4)  udział w procedurze udzielania zamówień publicznych powyżej kwoty,  od której uzależnione jest stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez przygotowanie dokumentacji formalnoprawnej, 
 w tym:  

a)  sporządzanie wniosków, projektów umów, kosztorysów, specyfikacji,

b)  zakup materiałów budowlanych potrzebnych do konserwacji obiektów budowlanych,

c)   zlecania usług związanych z realizacją prac konserwacyjnych;

5)  zapewnienie prawidłowego funkcjonowania stałych urządzeń technicznych w obiektach uczelni poprzez systematyczne przeprowadzanie przeglądów tych urządzeń i bieżące usuwanie stwierdzonych niedociągnięć;

6)  nadzór nad montażem i oznakowaniem głównych wyłączników zasilania energetycznego (wyłączniki elektroenergetyczne, zawory wodociągowe, gazowe) oraz informowanie służb dyżurnych o ich lokalizacji;

7)  kierowanie bieżącymi naprawami sprzętu kwaterunkowego;

8)  współudział w sporządzaniu rocznego planu zamówień publicznych wykonywanego na szczeblu wydziału;

9)  zapewnienie racjonalnego wykorzystania przydzielonych środków rzeczowo-finansowych oraz ścisłe przestrzeganie wymagań dyscypliny finansowej w realizacji wydatków;

10)  nadzór nad prowadzeniem ewidencji czasu pracy pracowników Sekcji oraz archiwizacji dokumentacji;

11)  przygotowywanie propozycji zagospodarowania zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego będącego na wyposażeniu sekcji;

12)  okresowa kontrola jakości świadczonych usług w zakresie sprzątania obiektów budowlanych oraz terenu zewnętrznego;

13)  opracowywanie rozwiązań problemów technicznych związanych z konserwacją i remontami obiektów budowlanych oraz zleceń robót awaryjnych;

14)  nadzór nad przyjmowaniem i rejestrowanie zgłaszanych usterek obiektów  oraz sprzętu infrastruktury i przekazywanie zgłoszeń wyznaczonym pracownikom sekcji;

15)  kierowanie i nadzór nad rozliczaniem robót konserwacyjnych realizowanych podległym personelem;

16)  zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń obsługiwanych przez podległych pracowników;

17)  organizowanie sprawnego usuwania usterek i awarii instalacji wewnętrznych w budynkach i sieci zewnętrznej;

18)  prowadzenie harmonogramu robót przez wyznaczenie zadań codziennych i sprawdzania ich realizacji;

19)  nadzór nad zdawaniem uzyskanych materiałów z demontażu do magazynu z odpowiednim ich klasyfikowaniem;

20)  zapewnienie aktualizacji instrukcji obsługi urządzeń oraz wymaganej dokumentacji eksploatacyjnej uwzględniającej wymogi inspekcji architektoniczno-budowlanej, energetycznej, dozoru technicznego, ochrony środowiska oraz organów nadzoru sanitarno-higienicznego;

21)  nadzór nad sporządzaniem wykazu godzin przepracowanych przez pracowników sekcji;

22)  nadzór nad zapewnieniem konserwacji oraz naprawy urządzeń (systemów) przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący  ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

23)  bieżący podgląd danych w systemach informatycznych;

24)  nadzór nad funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych funkcjonujących w jednostce organizacyjnej oraz aktualizacja danych zgodnie z posiadanymi kompetencjami i zakresem zadań;

25)  zapoznanie podległych pracowników ze zmianami w zakresie funkcjonowania systemów teleinformatycznych;

26)  przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego nowozatrudnionym pracownikom przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych;

27)  terminowe wprowadzanie, aktualizowanie, usuwanie, raportowanie  i archiwizowanie danych w systemach informatycznych zgodnie  z upoważnieniami lub realizacją zadań służbowych.

Wymagania

1)    wyższe techniczne lub średnie techniczne z co najmniej 5 letnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym z zakresu budownictwa ogólnego lub branżowego           

2)    Znajomość – umiejętność czytania rysunku technicznego -  branżowego

3)    Znajomość pakietu MS Office ( Word, Excel )

4)    Rzetelność i zaangażowanie w wykonywane zadania oraz umiejętność organizacji prac zespołu 

5)    Komunikatywność i umiejętność współpracy z podległym personelem.

Prezentacja firmy

Akademię Sztuki Wojennej powołano do życia w drodze ustawy 1 październik... Rozwiń

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
08/04/2024
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 5 do 10 lat
Min. wykształcenie:
Średnie zawodowe
Branża / kategoria:
Praca Budownictwo / Praca na budowie

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi